Társadalmi egyeztetés 3 rendelet módosításáról

2022.12.13

H I R D E T M É N Y

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet  32. §-a az alábbiakról rendelkezik:

 

„32.  § (1) A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

(2) A rendelet-tervezetet hirdetmény formájában az önkormányzat honlapján közzé kell tenni úgy, hogy a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő, de legalább három nap álljon rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik kifejtésére.

(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem kapcsolódik a rendelet-tervezet tárgyához, vagy név nélkül érkezett.

(4) A beérkezett véleményeknek és a véleményezők nevének, e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig történik. Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba a véleményeket és a véleményezők nevét, e-mail címét legkésőbb a vélemény beérkezését követő három hónapon belül törölni kell. A (2) bekezdés szerinti hirdetményben erről és az egyéb adatvédelmi előírásokról az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell.

(5) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.

(6) A rendelet-tervezet előkészítője mérlegeli a beérkezett véleményeket és azok értékelését az előterjesztésbe beépítve terjeszti az illetékes szakbizottság, valamint a közgyűlés elé.

(7) A beérkezett és feldolgozott véleményről, annak figyelembe vételéről, mellőzéséről vagy elutasításáról a véleményt adót az általa megjelölt e-mail címen a közgyűlés döntését követő öt munkanapon belül értesíteni kell.

(8) Nem kell véleményezésre bocsátani:

a) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,

b) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló,

c) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló,

d) a helyi adókról szóló,

e) a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos kérdésekről szóló,

f) a rendkívüli közgyűlési ülés napirendjén szereplő

rendelet-tervezeteket.”

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. december 15-i ülésén tárgyalja:

 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2022. (……) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek bevételnövekedési és egyéb célú módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
 
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2022. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII . 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB, OKSI, SZEKÖF
 
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2022. (……) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről (I. forduló)
Előterjesztő: dr. Biró Gyula aljegyző
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző

 

 

szóló előterjesztést. Az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket az alábbi e-mail címre tudják eljuttatni: rendelet@szekszard.hu. A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulásról az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés alapján személyes adat akkor kezelhető, ha

 

„a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,

b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,

c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy

d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.”

 

A véleményező önkéntesen adott véleményének, személyes adatainak és elektronikus levélcímének kezeléséhez szükséges hozzájárulást - a helyi rendeletben meghatározott módon - megadottnak tekintjük.

 

 

 

Dr. Gábor Ferenc
          jegyző