Támogatási Keret pályázati felhívás

2019.04.26

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága

2019. évi Kulturális Támogatási Keretére

 

 

1.      Támogatást nyújtó megnevezése, a pályázati felhívást elfogadó döntés megjelölése, a pályázat célja

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 63/2019 (IV.24.) határozata értelmében pályázatot hirdet kultúraközvetítő, kultúra- és értékteremtő feladatokat ellátó, Szekszárdon élő polgárai, Szekszárdon működő civil közösségei és a szekszárdi intézmények számára.

 

 

2.      Rendelkezésre álló keretösszeg, az összeg forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 1.100.000,- Ft, azaz egymillió-egyszázezer forint, amelyet az önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) rendeletének „Humán Bizottság” támogatási keretén belül a Kulturális Támogatási Kerete terhére biztosít.

                              

 

3.      Pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azok a Tolna Megyei Civil Információs Centrumnál regisztrált szekszárdi székhelyű önszerveződő közösségek, köznevelési, közművelődési intézmények, magánszemélyek, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

-          aki a pályázati felhívásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be és ahhoz valamennyi szükséges mellékletet csatolja;

-          aki a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról szóló 3/2017. (II.8) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel, vagyis:

-          nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a alapján átlátható szervezetnek minősül;

-          a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem minősül összeférhetetlennek, vagy a törvény 8. § (1) bekezdésben foglalt feltételek szerint érintettnek minősül, de érintettségét a jogszabály szerint honlapon közétette;

-          az önkormányzati adóhatóságnál és az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott adótartozása vagy köztartozása;

-          az önkormányzattól korábban kapott támogatással elszámolt.

 

 

 

 

 

  1. A támogatás célja

 

2019. évi szekszárdi kulturális rendezvények, rendezvénysorozatok lebonyolításához, valamint a városon kívüli kulturális, művészeti eseményeken történő részvételhez, szerepléshez támogatás nyújtása.

 

Tartalmi követelmények:

1.    A rendezvény tartalmával, minőségével a város hírnevét öregbíti, vagy a város kulturális életét méltón reprezentálja.

2.    A rendezvény az országos vagy nemzetközi kulturális mozgalmak új
területeire kapcsolja be a város művelődési és alkotó közösségeit.

3.    A rendezvény a város kulturális tradícióinak méltó örököse.

4.    Az adott rendezvény rétegigényeket szolgál ki.

 

  1. A támogatás összege és formája

 

Az igényelhető támogatási összeg minimum 30.000,- Ft és maximum 120.000,- Ft.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

 

  1. A saját forrás összege

 

Az igényelt támogatás önmagában nem lehet a felsorolt tevékenységhez szükséges pénzeszközök kizárólagos forrása (legalább 30 %-os önrésszel kell rendelkezni).

A támogatás mértéke maximum a pályázat elszámolható összes költségének 70%-a lehet. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes) munka forintosított értékével. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás. 

 

 

  1. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok:

 

A támogatást a támogatási összeg Támogatott bankszámlájára történő jóváírástól számított 30 napon belül, de legkésőbb tárgyév december 31. napjáig kell felhasználni. A támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra használható fel, annak módosítására a pályázat benyújtását követően nincs lehetőség.

 

 

  1. Az elszámolásra vonatkozó szabályok:

Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni.

Elszámolási határidő: A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30 nap, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napja.

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a pályázat megvalósításához kapcsolódó események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg és a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének a támogatási időszakon belül kell megtörténnie.

 

 

 

9.      Pályázatok benyújtásának határideje

 

2019. május 24.

 

10.  Pályázat benyújtásának módja

A pályázatot kizárólag a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével:

-           1 eredeti példányban, a pályázatot benyújtó civil szervezet képviseletére jogosult által aláírva,

-           Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága részére címezve

-           személyesen, vagy postai úton,

-           zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,

-           a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhívás címét, a pályázó nevét és címét,

-           a pályázati adatlaphoz csatolni kell az adatlapon feltüntetett mellékleteket,

-           a pályázati adatlap sem tartalmában, sem formailag nem változtatható

 

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

 

A pályázatokat az alábbi elérhetőségen lehet benyújtani:

 

-          Személyesen: Szekszárd, Béla király tér 8. (Humán Osztály, 2. számú iroda)

-          Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

 

11.  Hiánypótlás

Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátámasztó, fent előírt dokumentumok nem, vagy hiányosan illetve hibásan kerültek benyújtásra, azok pótlására a pályázónak egy alkalommal 8 napos határidő kitűzésével, hiánypótlás keretében van lehetősége, kivéve a rögzített eseteket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe, és a pályázat elutasításra kerül.

Ha a pályázó a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem vagy nem teljes körűen teljesíti, a pályázat elutasításra kerül, ez esetben igazolásnak nincs helye.

 

12.  A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Bizottsága dönt a pályázatok benyújtásának határidejétől számított 30 napon belül.

A bizottság pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntése Szekszárd Megyei Jogú Város hivatalos honlapján (www.szekszard.hu) megtekinthető.

 

 

13.  Támogatás folyósítása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Bizottság pályázatokat elbíráló döntését követő 15 napon belül támogatói okiratot ad ki a nyertes pályázók részére. A pályázaton elnyert támogatási összeg a támogatói okirat kiadását követően kerül átutalásra a pályázatban megjelölt bankszámlaszámra.

 

 

14.  A pályázati eljárást lebonyolító szervezet, információkérés lehetősége:

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Humánszolgáltatási Igazgatóság

Humán Osztály

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

Tel: 74/504-119; 20/407-2448

e-mail: losonczyne.erika@szekszard.hu

 

 

  1. A pályázat közzétételének helye:  

-           Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.szekszard.hu),

-           Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltató lapjában

(Szekszárdi Vasárnap),

 

Pályázati kiírás, valamint annak mellékletei papír alapon átvehetők Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodáján

(7100 Szekszárd Béla király tér 8.)

 

 

 

Szekszárd 2019. április 24.

 

 

                                                                          Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének

                                                                                                Humán Bizottsága