Tájékoztató a lakás rendeltetési egység jegyzői igazolásáról

2022.09.16
 
Tájékoztató a lakás rendeltetési egység jegyzői igazolásáról
 
A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) sz. Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a jegyzőknek a lakás rendeltetési egységek számára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítására ad hatáskört abból a célból, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.
 
A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele:
-          a kérelmezett ingatlan nem minősül társasháznak, lakásszövetkezetnek és
-          a kérelmezett ingatlanban 2-4 önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás) találhatóható *
 
Kérelem benyújtása: A R. nem teszi kötelezővé kérelemnyomtatvány használatát, de - a szükséges adatok közlése miatt - ajánlott a honlapon elérhető kérelmet felhasználni.
 A kérelemben olyan telefonszám megadását kérjük, amelyen a Kérelmező valóban elérhető.
 
A benyújtás módja:
-          eredetben személyesen vagy postai úton
-          e-papíron*
 
Ügyintézési határidő: 8 nap                                                  Eljárási illeték/díj: nincs
A kérelemben foglaltakat a jegyző helyszíni szemle során ellenőrzi, ezt követően kerül sor a hatósági bizonyítvány kiállítására. Amennyiben a helyszíni szemlén nem a Kérelmező vesz részt, meghatalmazás kitöltését és a helyszíni szemlén történő átadását kérjük.
Jogosulatlanul igénybe vett kedvezményes többletmennyiség jogkövetkezménye: Amennyiben ez egy ellenőrzési eljárást követően megállapításra kerül, a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.
A hatósági bizonyítvány és annak felhasználása: A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi. A hatósági bizonyítvány csak e kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. A kiadott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó* nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére, amely a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a jogszabályban foglaltak szerint.
Jogorvoslat: A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyekben fellebbezésnek nincs helye. A hatósági bizonyítvány kiállítását elutasító határozat bírói úton támadható meg.
A kérelemben foglalt adatokat, nyilatkozatokat az ügyfél büntető és kártérítési felelőssége tudatában teszi meg.
Telefonon tájékoztatást nyújt: Herr Teréz 74/504-181
 
Értelmező rendelkezések:
 
Az OTÉK 105. § (1) bekezdés alapján a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, amelynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, b) a főzést, mosogatást és az étkezést, c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.
 
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) 3. § 47. pontja szerint „lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”
 
A kérelem e-papíron történő benyújtása:
ajánlott kérelemnyomtatvány kitöltése
-          https://epapir.gov.hu
o   Bejelentkezés a saját ügyfélkapuba
§  címzett kiválasztása: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
§  ügytípus kiválasztása: Egyéb
§  Témacsoport kiválasztása: Egyéb
§  Tárgy: Hatósági bizonyítvány iránti kérelem
§  Levél szövegéhez kérjük rögzíteni: Lakás rendeltetési egységek számának gazolását kérem a csatolt kérelem alapján
o   Tovább a csatolmányhoz: ide kérjük feltölteni a kérelmet
o   Tovább a véglegesítéshez
o   Elküldés