Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázati felhívása

2019.04.09


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi Kulturális Pályázatára

 

 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) a 2015. december 31. napjáig nyilvántartásba vett, Szekszárd Megyei Jogú Város területén működő német nemzetiségi kulturális tevékenységet folytató, szekszárdi székhelyű civil szervezet (egyesületek, alapítványok) támogatására közzéteszi az alábbi pályázatot:

 

I. A pályázat célja

 

A támogatás a szekszárdi német nemzetiség önazonosságának megőrzését, anyanyelvének, zenei – tánc és egyéb hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló célokra nyújtható.

 

II. A pályázók köre

 

Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak a 2015. december 31. napjáig nyilvántartásba vett, alapszabály/alapító okirat szerint német nemzetiségi kulturális, művészeti tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó, szekszárdi székhelyű német nemzetiségi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok).

 

Egy pályázó szervezet saját magára vonatkozóan kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében.

 

III. A pályázat jellege

 

A pályázati támogatás nyílt pályázat útján nyerhető el.

 

IV. A rendelkezésre álló keretösszeg

 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 2019. évben 2.500.000 Forint.

 

V. A pályázattal igényelhető támogatás formája, módja, összege

 

A pályázó működési támogatásnak minősülő, vissza nem térítendő, bruttó támogatásban részesül, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. A támogatás folyósítására előfinanszírozás formájában, egy összegben, banki átutalással kerül sor. 

 

A pályázatban igényelhető támogatási összeg: felső határa: 400. 000 forint

A támogatás felhasználásának időtartama: 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak.

 

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

 

 

VI. Elszámolható költségek köre, az elszámolási határidő:

 

Az elszámolási határidő: 2020. január 31.

 

A támogatás elszámolásának az erre rendszeresített elszámoló lapon kell megtörténnie.

 

Az elszámoló lap mellékletei:

 

-          A támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok (számla, számviteli bizonylat stb.) egy hitelesített másolati példányának csatolása. Kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be. Az eredeti számlákra a támogatott rávezeti a megállapodásban megadott azonosítót, valamint a záradékot: „A számla összegéből …….…..forint kizárólag a ……………sz. támogatás elszámolásához került felhasználásra.” A másolati példányra a támogatott képviselőjének hivatalos nyilatkozatát: „Az eredetivel mindenben egyező másolat.”

-          Szakmai beszámoló

A támogatás elszámolása során működési költségként elszámolhatóak a szervezeti működést megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenysége(i) feltételeinek biztosítása érdekében felmerült működési kiadások (költségek). Így különösen a személyi juttatások, dologi kiadásként a rezsi típusú költségek, üzemeltetési kiadások (fűtés, gáz-, víz-, áram szolgáltatás költségei), továbbá a bérleti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség.

 

Nem számolhatóak el az élvezeti cikkek (alkohol, dohánytermékek).

 

VII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

 

A pályázat kizárólag pályázati adatlapon, papíralapon, magyar vagy német nyelven nyújtható be egy eredeti példányban. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és a kötelező mellékletek csatolásával kell benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Az adatlap mellékleteit folyamatosan megszámozott oldalakkal, tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani

 

A pályázat beadási határideje: 2019. április 30.

 

A pályázatot (adatlap + mellékletek) postai úton tértivevényes ajánlott levélben, vagy személyesen kell benyújtani az alábbi címre:

 

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Feri Blanka osztályvezető)

Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

 

 

További információk, formanyomtatványok a Magyarországi Németek Szekszárdi Regionális Irodájában (Szekszárd, Garay tér 4., Telefonszám: 74/419-948, e-mail: lduszek@t–online.hu) kérhetőek.

 

 

VIII. Kötelezően csatolandó mellékletek:

 

Az adatlaphoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 

1.      Az igényelt támogatási összeg felhasználásának részletes költségvetését;

2.      A pályázó 2019. évi tervezett programjainak ismertetését;

3.      Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról. (1. számú melléklet);

4.      A támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy más pályázaton ugyanarra a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell a pályázatban. (1. számú melléklet);

5.      A támogatást kérő nyilatkozatát, hogy a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez, valamint Szekszárd város, valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos weblapján történő közzétételéhez hozzájárul. (1. számú melléklet);

6.      Nyilatkozat arról, hogy a pályázó köztartozással, illetve a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzata felé tartozással nem rendelkezik, valamint az önkormányzattól korábban kapott támogatással elszámolt. (1. számú melléklet);

7.      Nyilatkozat a Tolna Megyei Civil Információs Centrum általi nyilvántartásba vételről (1. sz. melléklet);

8.      Nyilatkozat arról, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a 2017./ 2018.* évről szóló beszámoló (pénzügyi kimutatás és eredménylevezetés, közhasznúsági melléklet) letétbe helyezésre került (1. sz. melléklet);

9.      A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat (2. sz. melléklet);

10.  Közzétételi kérelem, amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség fennáll (3. sz. melléklet);

11.  Átláthatósági nyilatkozat – Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontjában meghatározott átlátható szervezet részére (4. sz. melléklet)

 

 

IX. A pályázat érvényességének vizsgálata

 

A pályázat érvénytelen, ha

 

·         nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott formai és/vagy tartalmi követelményeknek,

·         a VIII. pont szerinti teljes körű és valós adattartalmú, dokumentumok, nyilatkozatok bármelyikét nem tartalmazza,

  • a pályázat határidőn túl érkezett,
  • a pályázó nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be pályázatát.

 

A határidőre beérkező pályázatokat a Támogató formai bírálatnak veti alá, mely során vizsgálja a pályázat érvényességét az alábbi szempontok szerint:

 

·         a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát (kizáró okok vizsgálata),

·         a pályázat kitöltöttségét, megfelelőségét,

·         megfelelő formában és módon csatolt kötelező mellékletek meglétét,

·         köztartozás fennállását.

 

Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapítható, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek, úgy a pályázatot elutasítja.

 

A pályázó által történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag a benyújtásra nyitva álló határidőben kerülhet sor.

 

Az érvénytelen pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

X. A pályázat tartalmi elbírálása

 

Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30 nap

A döntéshozatal időpontjainak változtatási jogát a Támogató fenntartja.

A pályázat elbírálásáról a Támogató a döntés meghozatalától számított 30 napon belül írásban értesíti a pályázót.

 

XI. Szerződéskötés

 

A támogató a pályázóval (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatás felhasználásáról írásbeli támogatási szerződésben állapodik meg.

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatás megítéléséről szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül a pályázónak felróható okból nem jön létre a szerződés.

 

XII. A támogatás folyósítása

 

A támogatás folyósításának feltétele az érvényes és hatályos támogatási szerződés.

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a támogatási szerződés tartalmazza.

 

Szekszárd, 2019. április 8.

 

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat