Pályázati kiírás

2020.07.01
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi Kulturális Pályázatára
 
 
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) a 2015. december 31. napjáig nyilvántartásba vett, Szekszárd Megyei Jogú Város területén működő német nemzetiségi kulturális tevékenységet folytató, szekszárdi székhelyű civil szervezet (egyesületek, alapítványok) támogatására közzéteszi az alábbi pályázatot:
 
I. A pályázat célja
 
A támogatás a szekszárdi német nemzetiség önazonosságának megőrzését, anyanyelvének, zenei – tánc és egyéb hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló célokra nyújtható.
 
II. A pályázók köre
 
Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak a 2015. december 31. napjáig nyilvántartásba vett, alapszabály/alapító okirat szerint német nemzetiségi kulturális, művészeti tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó, szekszárdi székhelyű német nemzetiségi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok).
 
Egy pályázó szervezet saját magára vonatkozóan kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében.
 
III. A pályázat jellege
 
A pályázati támogatás nyílt pályázat útján nyerhető el.
 
IV. A rendelkezésre álló keretösszeg
 
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 2020. évben 2.500.000 Forint.
 
V. A pályázattal igényelhető támogatás formája, módja, összege
 
A pályázó működési támogatásnak minősülő, vissza nem térítendő, bruttó támogatásban részesül, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. A támogatás folyósítására előfinanszírozás formájában, egy összegben, banki átutalással kerül sor. 
 
A pályázatban igényelhető támogatási összeg: felső határa: 400. 000 forint
A támogatás felhasználásának időtartama: 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszak.
 
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
 
 
VI. Elszámolható költségek köre, az elszámolási határidő:
 
Az elszámolási határidő: 2021. január 31.
 
A támogatás elszámolásának az erre rendszeresített elszámoló lapon kell megtörténnie.
 
Az elszámoló lap mellékletei:
 
·         A támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok (számla, számviteli bizonylat stb.) egy hitelesített másolati példányának csatolása. Kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be. Az eredeti számlákra a támogatott rávezeti a megállapodásban megadott azonosítót, valamint a záradékot: „A számla összegéből …….…..forint kizárólag a ……………sz. támogatás elszámolásához került felhasználásra.” A másolati példányra a támogatott képviselőjének hivatalos nyilatkozatát: „Az eredetivel mindenben egyező másolat.”
·         Szakmai beszámoló
A támogatás elszámolása során működési költségként elszámolhatóak a szervezeti működést megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenysége(i) feltételeinek biztosítása érdekében felmerült működési kiadások (költségek). Így különösen a személyi juttatások, dologi kiadásként a rezsi típusú költségek, üzemeltetési kiadások (fűtés, gáz-, víz-, áram szolgáltatás költségei), továbbá a bérleti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség.
 
Nem számolhatóak el az élvezeti cikkek (alkohol, dohánytermékek).
 
VII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
 
A pályázat kizárólag pályázati adatlapon, papíralapon, magyar vagy német nyelven nyújtható be egy eredeti példányban. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és a kötelező mellékletek csatolásával kell benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Az adatlap mellékleteit folyamatosan megszámozott oldalakkal, tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani
 
A pályázat beadási határideje: 2020. július 20.
 
A pályázatot (adatlap + mellékletek) postai úton tértivevényes ajánlott levélben, vagy személyesen kell benyújtani az alábbi címre:
 
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Cím: H-7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
 
A pályázati kiírás és az adatlap Szekszárd Megyei Jogú Város honlapjáról. (www.szekszard.hu) letölthető.
 
További információk, formanyomtatványok a Magyarországi Németek Szekszárdi Regionális Irodájában (Szekszárd, Garay tér 4., Telefonszám: 74/419-948, e-mail: lduszek@t–online.hu) kérhetőek.
 
 
VIII. Kötelezően csatolandó mellékletek:
 
Az adatlaphoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
 
1.      Az igényelt támogatási összeg felhasználásának részletes költségvetését;
2.      A pályázó 2020. évi tervezett programjainak ismertetését;
3.      Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról. (1. számú melléklet);
4.      A támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy más pályázaton ugyanarra a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell a pályázatban. (1. számú melléklet);
5.      A támogatást kérő nyilatkozatát, hogy a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez, valamint Szekszárd város, valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos weblapján történő közzétételéhez hozzájárul. (1. számú melléklet);
6.      Nyilatkozat arról, hogy a pályázó köztartozással, illetve a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzata felé tartozással nem rendelkezik, valamint az önkormányzattól korábban kapott támogatással elszámolt. (1. számú melléklet);
7.      Nyilatkozat a Tolna Megyei Civil Információs Centrum általi nyilvántartásba vételről (1. sz. melléklet);
8.      Nyilatkozat arról, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a 2017./ 2018.* évről szóló beszámoló (pénzügyi kimutatás és eredménylevezetés, közhasznúsági melléklet) letétbe helyezésre került (1. sz. melléklet);
9.      A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat (2. sz. melléklet);
10.  Közzétételi kérelem, amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség fennáll (3. sz. melléklet);
11.  Átláthatósági nyilatkozat – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontjában meghatározott átlátható szervezet részére (4. sz. melléklet)
 
IX. A pályázat érvényességének vizsgálata
 
A pályázat érvénytelen, ha
 
·         nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott formai és/vagy tartalmi követelményeknek,
·         a VIII. pont szerinti teljes körű és valós adattartalmú, dokumentumok, nyilatkozatok bármelyikét nem tartalmazza,
·           a pályázat határidőn túl érkezett,
·           a pályázó nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be pályázatát.
 
A határidőre beérkező pályázatokat a Támogató formai bírálatnak veti alá, mely során vizsgálja a pályázat érvényességét az alábbi szempontok szerint:
 
·         a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát (kizáró okok vizsgálata),
·         a pályázat kitöltöttségét, megfelelőségét,
·         megfelelő formában és módon csatolt kötelező mellékletek meglétét,
·         köztartozás fennállását.
 
Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapítható, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek, úgy a pályázatot elutasítja.
 
A pályázó által történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag a benyújtásra nyitva álló határidőben kerülhet sor.
 
Az érvénytelen pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
 
X. A pályázat tartalmi elbírálása
 
Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30 nap
A döntéshozatal időpontjainak változtatási jogát a Támogató fenntartja.
A pályázat elbírálásáról a Támogató a döntés meghozatalától számított 30 napon belül írásban értesíti a pályázót.
 
XI. Szerződéskötés
 
A támogató a pályázóval (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatás felhasználásáról írásbeli támogatási szerződésben állapodik meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatás megítéléséről szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül a pályázónak felróható okból nem jön létre a szerződés.
 
XII. A támogatás folyósítása
 
A támogatás folyósításának feltétele az érvényes és hatályos támogatási szerződés.
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a támogatási szerződés tartalmazza.
 
Szekszárd, 2020. június 22.
 
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat