Pályázat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állásának betöltésére

2023.06.01
kiscimer.jpg
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3., Cg.17-09-008858)
ügyvezető igazgatói
állásának betöltésére.  
        I.          A Társaságról
A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége:
sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
A társaság a sportról szóló 2004. évi I. tv. (Sporttv.) a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. (Kszt.) alapján a következő közhasznú tevékenységeket végzi:  
 
a,  a célkitűzéseivel összhangban segíti a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezeteket, 
 
b,  fenntartja és működteti az önkormányzat tulajdonában lévő, részére üzemeltetésre átadott/bérbeadott sportlétesítményeket (Sporttv. 55.§ (1) bek. c, pont),
 
c,  segíti a részére üzemeltetésre átadott/bérbeadott létesítményekben a területi versenyrendszerek kialakítását, működtetését, sportrendezvények szervezését
(Sporttv. 55.§ (3) bek. c, pont), 
 
d,  segíti a város területén (a továbbiakban: illetékességi területén) működő testnevelési, diák- és szabadidősport, valamint természetjáró szervezetek tevékenységét (Sporttv.
55.§ (1) bek. d, pont),
 
e,  közreműködik a diák- és szabadidősport, valamint a természetjáró események lebonyolításában,  
 
f,  együttműködik az illetékességi területén működő testneveléssel és sporttal foglalkozó állami, önkormányzati szervekkel (különösen: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságával), társadalmi és egyéb szervezetekkel, különösen a nevelési-oktatási intézményekkel (Sporttv. 55.§ (1) bek. b, pont),
 
g,  helyet biztosít a tömeg-, diák- és lakossági sportrendezvények, valamint a városi kulturális rendezvények lebonyolításához (Sporttv. 55.§ (1) bek. c, pont),
 
h,  lehetőséget biztosít az amatőr sportolók sportolására.  
 
A hatályos Ksztv. rendelkezései értelmében a társaság közhasznú tevékenységi köre nem terjed ki a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységre.  
 
A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei  
A Társaság közhasznú főtevékenysége: Sportegyesületi tevékenység
A Társaság egyéb tevékenységi körei:  
-          Sportlétesítmény működtetése
-          Egyéb sporttevékenység
-          Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
-          M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:
-          Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
-          Ingatlankezelés
-          Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
-          Építményüzemeltetés
 
        II.         Az ügyvezető igazgató feladata
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató feladatainak ellátása, különösen:  
-            a társaság innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez               szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
-            a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,
-            a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,  
-            a Közgyűlés felé üzleti terv készítése és a Közgyűlés által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,  
-            a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,  
-            teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalatával a Társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá köteles minden tőle elvárhatót megtenni a Társaság                         műszaki, gazdasági érdekeinek megvalósulása érdekében,  
-            a Tulajdonossal együttműködés és kapcsolattartás,  
-            saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése,  
-            kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel,  
-            mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.
 
III.                A foglalkoztatás jellege
Időtartam: határozatlan időtartamra
Munkaidő: Teljes
Munkarend: Kötetlen
Próbaidő: három hónap
Jelen pályázati kiírás alapján a Társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.
IV.               Bérezés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 486/2022. (XII.15.) számú határozatával             elfogadott       a          Szekszárdi       Sportközpont Közhasznú       Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzat 4. § (2) bekezdése alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése határkörébe tartozik.  
 
V.                 A pályázatról
A pályázati feltételek
-          büntetlen előélet
-          cselekvőképesség
-          Felsőfokú gazdasági végzettség vagy MSC szintű Sport menedzseri végzettség;
-          Tárgyalóképes szintű angol vagy német nyelvismeret;
-          vezetői tapasztalat
-          Jogosítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
-          Létesítményüzemeltetői tapasztalat            
-          Cégvezetői tapasztalat                                               
-          Nemzetközi verseny szervezésében szerzett tapasztalat vagy kapcsolatrendszer;
-          Több nyelvismeret;
-          Jártasság sporttal kapcsolatos pályázati források megpályázásában, megszerzésében.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-                 a pályázó személyes motivációját
-                 szakmai elképzeléseket
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
-                     a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz
-                     3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
-                     iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai
-                     nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
-                     nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyve 211. § szerinti összeférhetetlenségről 8. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz
-                     nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
                                                                      2023. július 31.           10 óra
 
A pályázat benyújtásának helye, módja: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  I. emelet 106.
A pályázatokat írásban egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani és a zárt borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére”
 
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatokat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bírálja el és dönt az ügyvezető személyéről.
A döntésről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala írásban értesíti a pályázókat.  
 
A pályázat közzétételének helye:
A pályázati kiírás közzétételének helye:
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja: www.szekszard.hu
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. honlapja: www.szekszardisport.hu
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata