Pályázat igazgatói munkakör betöltésére

2024.02.07
 
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
                       
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 
Szociális Központ (Szekszárd)

igazgató (magasabb vezető)
 
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
                       
Foglalkoztatás jellege:
 
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2029. március 31.-ig szól.
 
A munkavégzés helye:
 
Tolna vármegye, 7100 Szekszárd, Mérey u. 33-35.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 
A hatályos jogszabályokban meghatározott és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. Az intézményi közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jog gyakorlása. A Szociális Központ feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyi feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása. Költséghatékony gazdálkodás biztosítása. Felelős az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybevevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai etikai normák betartásáért és betartatásáért. A fenntartóval és a városi intézményekkel történő kapcsolattartás.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatában történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.                   
Pályázati feltételek:
-     Magyar állampolgárság,
-     Cselekvőképesség,
-     Büntetlen előélet,
-     Legalább főiskolai végzettség (a következők valamelyike: szociális munkás/szociálpedagógus/szociális menedzser/okleveles szociális munkás/ okleveles szociálpolitikus/diakónus/mentálhigiénikus/ igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel/ pszichológus/ egészségügyi menedzser/ orvos/ jogász/ okleveles ápoló/ okleveles teológus/ okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés),
-     Egészségügyi alkalmasság,
-     A 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat a szociális ellátás területén,
-  Szociális szakvizsga, vagy vezetőképzésben való részvételről szóló igazolás /a fentiek valamelyikével nem rendelkező pályázónak a nyilatkozata arról, hogy vállalja annak megszerzését 2 éven belül/ mentesség igazolása,
-     Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
-  Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a kinevezés a szakmai képzettségének megfelelő munkakörre szól.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- vezetőképzés teljesítése, szociális szakvizsga,
- vezetői tapasztalat,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes fényképes szakmai önéletrajz elérhetőséggel,
- motivációs levél,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatásától való eltiltás hatálya alatt vagy annak igényléséről szóló postai bizonylat másolata),
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
- a munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program,
- vezetőképzés teljesítéséről szóló igazolás hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó kinevezése esetén a kinevezést követő két éven belül vállalja annak letételét, vagy mentesség esetén az azt igazoló dokumentum,
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri pályázatának elbírálását.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 7.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető nyújt a 74/504-148-as telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 
- Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: igazgató.
- Személyesen, zárt borítékban dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző nevére, Tolna vármegye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
 
A pályázat elbírálásának rendje:
 
A pályázókat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatában történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet 1/A. §-ában foglaltakra tekintettel Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője – mint a pályázat előkészítője - által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság javaslata alapján a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa dönt várhatóan a 2024. március havi ülésén, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének egyetértésével. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 31.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 
-        www.szekszard.hu
-        Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Medina, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szálka, Szedres, Várdomb hirdetőtábláján
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekszard.hu honlapon szerezhet.
 
Szekszárd, 2024. február 1.
 
                                                                                                                      Faragó Zsolt
                                                                                                            Társulási Tanács elnöke