Megjelent a Sportközpont Nkft. álláspályázata

2020.02.11

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint százszázalékos tulajdonos pályázatot hirdet a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3., Cg.17-09-008858) 
ügyvezető igazgatói állásának betöltésére.  

I. A Társaságról 
A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége: 
sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével 
A társaság a sportról szóló 2004. évi I. tv. (Sporttv.) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. (Kszt.) alapján a következő közhasznú tevékenységeket végzi:  
 
a,  a célkitűzéseivel összhangban segíti a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezeteket,  
 
b,  fenntartja és működteti az önkormányzat tulajdonában lévő, részére üzemeltetésre átadott/bérbeadott sportlétesítményeket (Sporttv. 55.§ (1) bek. c, pont), 
 
c,  segíti a részére üzemeltetésre átadott/bérbeadott létesítményekben a területi versenyrendszerek kialakítását, működtetését, sportrendezvények szervezését (Sporttv. 55.§ (3) bek. c, pont),  
 
d,  segíti a város területén (a továbbiakban: illetékességi területén) működő testnevelési, diák- és szabadidősport, valamint természetjáró szervezetek tevékenységét (Sporttv. 55.§ (1) bek. d, pont), 
 
e,  közreműködik a diák- és szabadidősport, valamint a természetjáró események lebonyolításában,  
 
f,  együttműködik az illetékességi területén működő testneveléssel és sporttal foglalkozó állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi és egyéb szervezetekkel, különösen a nevelési-oktatási intézményekkel (Sporttv. 55.§ (1) bek. b, pont), 
 
g,  helyet biztosít a tömeg-, diák- és lakossági sportrendezvények, valamint a városi kulturális rendezvények lebonyolításához (Sporttv. 55.§ (1) bek. c, pont), 
 
h,  sportiskolai keretek között biztosítja az utánpótlás-nevelést,  
 
i,  lehetőséget biztosít az amatőr sportolók sportolására.  
 
A hatályos Ksztv. rendelkezései értelmében a társaság közhasznú tevékenységi köre nem terjed ki a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységre.  
 
A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei  
A Társaság közhasznú főtevékenysége: Sportegyesületi tevékenység 

A Társaság egyéb tevékenységi körei:  
- Sportlétesítmény működtetése - Egyéb sporttevékenység - Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység - M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei: 
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Ingatlankezelés - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás - Építményüzemeltetés 
 
II. Az ügyvezető igazgató feladata 
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Kft. ügyvezető igazgató feladatainak ellátása, különösen:  
- a társaság innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, -  a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében, - a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,  - a Közgyűlés felé üzleti terv készítése és a Közgyűlés által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,

- a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,  - teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalatával a Társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá köteles minden tőle elvárhatót megtenni a Társaság műszaki, gazdasági érdekeinek megvalósulása érdekében,  - a Tulajdonossal együttműködés és kapcsolattartás,  - saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése,  - kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel,  - mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít. 
 
III. A foglalkoztatás jellege 
Időtartam: 2020. március 1-jétől határozatlan időtartamra. 
Munkaidő: Teljes. 
Munkarend: Kötetlen. 
Próbaidő: három hónap. 
Jelen pályázati kiírás alapján a Társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni. 

IV. Bérezés 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Javadalmazási Szabályzatról szóló 3/2017. (IX. 29.) szabályzata alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése határkörébe tartozik.  

V. A pályázatról 
 
A pályázati feltételek: büntetlen előélet, cselekvőképesség, felsőfokú testnevelési sportvégzettség, sportolói tapasztalat, tárgyalóképes szintű angol nyelvismeret, vezetői tapasztalat, jogosítvány, a pályázat elbírálásánál előnyt jelent, pénzügyi, befektetési, hitelezői tapasztalat. 

- Cégvezetői tapasztalat - Sport menedzser végzettség - Felsőfokú közgazdasági végzettség - Utánpótlás-nevelésben, utánpótlás menedzselésben szerzett tapasztalat - Nemzetközi verseny szervezésében szerzett tapasztalat  - Diákolimpiai felkészítési, szervezési tapasztalat - Saját sportcsapat menedzselése vagy sport egyesületi, alapítványi tapasztalat. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó személyes motivációját - szakmai elképzeléseket 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
- a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány - iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul - nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyve 211. § szerinti összeférhetetlenségről 8. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz - nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 19., 10.00 óra.  
 
A pályázat benyújtásának helye, módja: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet 106. A pályázatokat írásban egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani és a zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére”. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 27. 
 
A pályázat elbírálásának rendje:  
A pályázatokat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bírálja el és dönt az ügyvezető személyéről. 
A döntésről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala írásban értesíti a pályázókat.  
 
A pályázat közzétételének helye: Szekszárdi Vasárnap című hetilap.  
A pályázati kiírás közzétételének helye: a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja: www.szekszard.hu, valamint a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. honlapja: www.szekszardisport.hu. 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata