Hirdetmény önkormányzati rendeletekről

2019.01.28

H I R D E T M É N Y

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2015. október 1-jei hatályba lépéssel kiegészült azzal, hogy a rendelet-tervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsájtani, erről a 31/A. § szakasza az alábbiakról rendelkezik:

 

„31/A. § (1) A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

(2) A rendelet-tervezetet hirdetmény formájában az önkormányzat honlapján közzé kell tenni úgy, hogy a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő, de legalább három nap álljon rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik kifejtésére.

(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem kapcsolódik a rendelet-tervezet tárgyához, vagy név nélkül érkezett.

(4) A beérkezett véleményeknek és a véleményezők nevének, e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig történik. Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba a véleményeket és a véleményezők nevét, e-mail címét legkésőbb a vélemény beérkezését követő három hónapon belül törölni kell. A (2) bekezdés szerinti hirdetményben erről és az egyéb adatvédelmi előírásokról az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell.

(5) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.

(6) A rendelet-tervezet előkészítője mérlegeli a beérkezett véleményeket és azok értékelését az előterjesztésbe beépítve terjeszti az illetékes szakbizottság, valamint a közgyűlés elé.

(7) A beérkezett és feldolgozott véleményről, annak figyelembe vételéről, mellőzéséről vagy elutasításáról a véleményt adót az általa megjelölt e-mail címen a közgyűlés döntését követő öt munkanapon belül értesíteni kell.

(8) Nem kell véleményezésre bocsátani:

a) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,

b) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló,

c) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló,

d) a helyi adókról szóló,

e) a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos kérdésekről szóló,

f) a rendkívüli közgyűlési ülés napirendjén szereplő

rendelet-tervezeteket.”

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. január 31-i ülésén tárgyalja:

 

 

1.             Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. előterjesztés) - (Melléklet)

         Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

          Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

2.             A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (tervezet) - az előterjesztés később kerül kiküldésre

(13. sz. előterjesztés)

         Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

          Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető

 

3.             Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(31. sz. előterjesztés) 

         Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

         Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Katz Zoltánné városi kertész

 

4.            A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálata (II. forduló)
(27. sz. előterjesztés)

         Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

          Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző, Varga András osztályvezető

 

5.             Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(12. sz. előterjesztés)

          Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

          Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

 

6.             Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2019. (…) önkormányzati rendelete a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) – az előterjesztés később kerül kiküldésre
(24. sz. előterjesztés)

          Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

          Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész, Smolek Erika kodifikátor

 

szóló előterjesztéseket. Az előterjesztéssekkel kapcsolatos véleményeket az alábbi e-mail címre tudják eljuttatni: rendelet@szekszard.hu. A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulásról az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett ahhoz hozzájárul. A véleményező önkéntesen adott véleményének, személyes adatainak és elektronikus levélcímének kezeléséhez szükséges hozzájárulást - a helyi rendeletben meghatározott módon - megadottnak tekintjük.