Hirdetmény a bérlők és bérbeadók Szekszárd városában működő érdekképviseleti szervezetek részére 2023. november 30.

2023.11.21

HIRDETMÉNY

BÉRLŐK ÉS BÉRBEADÓK SZEKSZÁRD VÁROSBAN MŰKÖDŐ

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK RÉSZÉRE

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (lakástörvény) 79. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

 

„Az önkormányzatnak rendelete megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét ki kell kérnie. A rendelettervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidő kitűzésével fel kell hívni az érdekképviseleteket véleményük közlésére.”

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2023. november 30-i ülésén tárgyalja:

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2023. (…..) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Biró Gyula aljegyző
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző

 

szóló előterjesztést. Az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket az alábbi e-mail címre tudják eljuttatni: rendelet@szekszard.hu.

A véleményezés határideje: 2023. november 30. 8.00 óra.

 

A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulásról az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés alapján személyes adat akkor kezelhető, ha

 

„a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,

b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,

c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy

d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.”

 

A véleményező önkéntesen adott véleményének, személyes adatainak és elektronikus levélcímének kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak tekintjük.

 

 

Kapcsolódó dokumentumok

A rendelet-módosítás előterjesztése