Hirdetmény a bérlők és bérbeadók Szekszárd városában működő érdekképviseleti szervezetek részére

2022.05.21
HIRDETMÉNY
BÉRLŐK ÉS BÉRBEADÓK SZEKSZÁRD VÁROSBAN MŰKÖDŐ
ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK RÉSZÉRE
 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (lakástörvény) 79. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:
 
„Az önkormányzatnak rendelete megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét ki kell kérnie. A rendelettervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidő kitűzésével fel kell hívni az érdekképviseleteket véleményük közlésére.”
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. május 26-i ülésén tárgyalja:
 
 
szóló előterjesztést. Az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket az alábbi e-mail címre tudják eljuttatni: rendelet@szekszard.hu.
A véleményezés határideje: 2022. május 26. 8.00 óra.
 
A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulásról az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés alapján személyes adat akkor kezelhető, ha
 
„a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.”
 
A véleményező önkéntesen adott véleményének, személyes adatainak és elektronikus levélcímének kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak tekintjük.
 
 
 
Dr. Gábor Ferenc
 jegyző