Fontos határidő 2023. január 15.

2022.12.08
 
Tisztelt Adózók!
 
Fontos adatbejelentési határidő építmény- és telekadóban 2023. január 15. napja. Azon adóalanyok (tulajdonos/vagyoni értékű jog jogosítottja), akiknek az építményükkel – lakás vagy minden más nem lakás céljára szolgáló építménnyel – valamint telkükkel kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt 2022. évben, arról 2023. január 15-ig kell az adatbejelentést teljesíteniük – az előírt formában és módon – az illetékes önkormányzati adóhatóság felé.
 
Azért is fontos az adatbejelentést határidőben megtenniük, mert ennek megfelelően változhat a 2023. évi adófizetés. Amennyiben értékesített az adózó egy adott ingatlant, úgy megszűnik az adókötelezettsége és törlésre kerül az építményadója/telekadója, ha viszont adóköteles épületet/épületrészt/telket szerzett az adóalany, akkor előírásra kerül az adója, amit majd két részletben kell megfizetni az adóév során. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az elmaradt adatbejelentés teljesítést a későbbiekben szankció is terhelheti!
 
Fontos, hogy ha az adózó gazdálkodónak (társaságok, egyéni cégek és egyéni vállalkozók) minősül, úgy elektronikus formában kell az adatbejelentést megtenni.
 
Ha Önök rendelkeznek ügyfélkapuval, úgy az E-önkormányzat portálon megtekinthetik adatbejelentésben (régebben adóbevallásban) érintett építményeiket, telkeiket, ezáltal ellenőrizhetik, hogy mely építmények, telkek után teljesítenek adókötelezettséget.
 
Az E-önkormányzat portál nyitólapja: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásban történő változás átvezetése a helyiadó-kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, és nem helyettesíti az adatbejelentést. Mivel az adónem ún. „kivetéses” jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.
 
Az adókötelezettségek teljesítéséhez egyszerre több anyagi és eljárási jogszabály együttes ismerete is szükséges. Az adózónak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), az ennek végrehajtása érdekében született önkormányzati rendeletek, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján kell eljárnia.
A Htv. felhatalmazása alapján hozott részletszabályokról (adó bevezetése, adó alapja, adó mértékei, stb.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményekre kiterjedően az építményadóról szóló 18/2012. (IV.12.) számú önkormányzati rendelete, míg a telkekre vonatkozóan a telekadóról szóló 19/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete tartalmaz előírásokat.
 
A jogszabályok a https://szekszard.hu városi portálon az Önkormányzat / Önkormányzati rendeletek hivatkozás alatt tekinthetők meg.
 
A Htv. 12. § és 18. § szerint az adó alanya (ő viseli az adózás terheit) az, aki az adott naptári év első napján az építmény/telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött megállapodásban egy tulajdonost is felruházhatnak az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal, kötelezettségekkel. Ugyanezen jogszabályhelyek szerint, amennyiben az építményt/telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
Helyi vagyoni típusú adókban tulajdonosnak minősül az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
 
Ennek értelmében, az a személy vagy szervezet lesz jövőre az adó alanya, aki 2023. január 1-jén az ingatlannyilvántartásban tulajdonosként, vagyoni értékű jog jogosítottjaként szerepel. Ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte –, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, kivéve, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen vagy véglegesen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét.
 
Fontos – különösen az év végén megkötött ügyleteknél –, hogy időben nyújtsák be az érintettek az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz, hogy ott még az idén megtörténjék a széljegyzés is, ugyanis most a veszélyhelyzeti jogszabályok átírták az általános szabályokat.
 
A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet szabályozza a hivatalok általános működését. Ebben az olvasható, hogy tervezetten igazgatási szünet lesz 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig, amely érinti az ingatlan-nyilvántartást vezető földhivatalt is.
 
A hivatkozott Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése alapján az igazgatási szünet alatt érkezett és az ingatlanügyi hatóság által 2023. január 9-én postai kézbesítés útján átvett, vagy az igazgatási szünet alatt elektronikusan érkezett és 2023. január 9-én az ingatlanügyi hatóság hivatalos tárhelyén lévő, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § a) pontja szerint beérkezett iratokat, ingatlan-nyilvántartási iratokat 2023. január 9. napján kell beérkezettnek és kézbesítettnek tekinteni, továbbá azokat az ingatlanügyi hatóság 2023. január 9-ei érkezéssel széljegyzi a tulajdoni lapon.
 
Az önkormányzati adóhatóság – a hatályban lévő törvények értelmében – azt tekinti adóalanynak és tőle követelheti az építményadó/telekadó teljes éves összegét, aki az év első napján az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként, vagyoni értékű jog jogosítottjaként szerepel.
 
Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. Azaz, az adózónak nem kell minden évben adatbejelentést tennie, hanem csak abban az esetben, amikor a saját személyes adataiban vagy az építmény adataiban következik be olyan változás, ami kihat az építményadó megállapítására. Változatlan tényállás esetében az adóhatóságunk a fizetési határidő előtt „Adószámla egyenleg” útján fogja majd postai vagy elektronikus úton megküldeni az értesítőket.
 
Az adatbejelentés legegyszerűbb módja, ha az űrlap kitöltést az E-önkormányzati portálon indítják.
Az E-önkormányzat portál elérhető az alábbi címeken: https://eonkormanyzat.gov.hu,  https://ohp.asp.lgov.hu, illetve a www.szekszard.hu / Adóügyek felületről az „Intézze ügyeit elektronikusan” ablak megnyitásával.   
Az E-önkormányzat portál működéséről részletes leírás itt található: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato
Hivatkozott portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban ügyfélkapus bejelentkezéshez kötöttek.
 
Bejelentkezés nélkül igénybe vehető funkciók: (ezt bárki használhatja akár adatbejelentés elkészítésére is)
·         Önkormányzat-kereső
·         Űrlapok kitöltése beküldés nélkül.
 
Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók:
·         Elektronikus űrlap beküldése
·         Mentett űrlapok elérése és megnyitása
·         Ügykövetés
·         Adóegyenleg-lekérdezés
·         Adófizetés
·         Adóbevallási információk lekérdezése
·         Saját önkormányzatok listája
 
További – helyi adókkal kapcsolatos – információkért az Adó Osztályhoz lehet fordulni.
 
Ügyfélfogadás helye: Szekszárd, Béla király tér 8. földszint 17-20. irodák
Ügyfélfogadás időpontjai:      Hétfő és Szerda: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:30
 
Közgyűlési döntés alapján a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz 2022. december 22-től 2023. január 8-ig, ebben az időszakban az ügyfélfogadás az Adó Osztályon szünetel.
 
Telefonszám: 06/74/504-100
e-mail cím: ado@szekszard.hu
honlap címe: www.szekszard.hu
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokú Adóhatóság