Felhívás Óvodai beíratásra 2021/2022

2021.03.30
FELHÍVÁS
ÓVODAI BEÍRATÁSRA
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 177/2021.(II. 26.) számú határozata alapján értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre Szekszárd város óvodáiba a beíratás
 
2021. április 26-án (hétfő)                          8.00-17.00 óráig
 
2021. április 27-én (kedd)                           8.00-17.00 óráig
 
lesz a következő helyszíneken:
 
 
I.                    Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.
(Telefon: 74/528-900)
Hozzá tartozó óvodaépületek:
Kölcsey ltp. 15.
Wosinsky Mór ltp. 4. (választható német nemzetiségi nevelés is)
Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 1. számú óvodai körzet.
(Német nemzetiségi nevelés igénye esetén a város egész lakóterületéről fogadják a jelentkezőket.)
 
II.                  Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde
Szekszárd, Mérey u. 37-39.
(Telefon: 74/511-255)
Hozzá tartozó óvodaépületek:
Mérey u. 37-39.
Muskotály u. 13.
Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 2. számú óvodai körzet.
 
III.                Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
Szekszárd, Perczel Mór u. 2.
(Telefon: 74/512-251)
Hozzá tartozó óvodaépületek:
Perczel Mór u. 2.
Szent-Györgyi Albert u. 11.
Óvoda u. 5.
Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 3. számú óvodai körzet.
 
IV.                Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
Szekszárd, Wesselényi u. 19.
(Telefon: 74/510-982)
Hozzá tartozó óvodaépület:
Wesselényi u. 19.
Német nemzetiségi nevelést folytat.
 
V.                  Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda
Szekszárd, Mátyás király u. 5.
(Telefon: 74/528-338)
Hozzá tartozó óvodaépület:
Mátyás király u. 1.
 
VI.                Szent József Katolikus Általános Iskola Katholische Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda
Szekszárd, Garay tér 9.
(Telefon: 74/311-421)
Hozzá tartozó óvodaépület:
Szent-Györgyi Albert u. 9.
 
VII.              „Az Én Ovim” Óvoda és Bölcsőde
Szekszárd, Mérey u. 9.
(Telefon: 74/412-489)
Hozzá tartozó óvodaépület:
Mérey u. 9.
 
VIII.            Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szekszárd, Rákóczi u. 132.
(Telefon: 74/311-104)
Hozzá tartozó óvodaépület:
Rákóczi u. 132.
 
 
További tudnivalók:
 
1.       A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
-          a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok,
-          a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint
-          a gyermek orvosi igazolása.
 
Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét!
 
2.       Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti:
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 
3.       Felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól:
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv[1]) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél.
 
4.       Teendő külföldön tartózkodás esetén:
Ha a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő – a beiratkozás utolsó határnapját követő tizenöt napon belül – írásban köteles erről értesíteni az Oktatási Hivatalt.
 
5.       Beíratási kötelezettség elmulasztásának és óvodakötelezettség megszegésének következményei:
Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést követ el és eljárás indítható ellene.
Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét megszegi, az adott évben igazolatlanul mulasztott huszadik óvodai nevelési nap után az óvoda vezetőjének jelzése alapján a gyámhatóság kezdeményezi a kincstárnál a családi pótlék ellátás szüneteltetését.
 
6.       Három évesnél fiatalabb gyermek felvétele (előjegyzése):
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 
7.       Működési (felvételi) körzettel rendelkező óvoda:
A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket. A gyermek felvétele csak helyhiány miatt utasítható el.
A működési (felvételi) körzettel nem rendelkező óvoda a város egész lakóterületéről fogadja a gyermekeket.
 
8.       Értesítés óvodai felvételről, jogorvoslati lehetőség:
Az óvodai felvételről az óvodák a beíratást követően, 2021. május 28-ig értesítik a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvodában az óvoda fenntartójához címezve.
 
9.       Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvétele:
A lehetőségekről érdeklődjenek a választott óvodában.
 
A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.
 
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt.
 
 
Az Emberi Erőforrások Miniszterének 19/2021. (III. 10.) számú határozata alapján az óvodák a beiratkozás időpontjára vonatkozóan beosztást készítenek, továbbá lehetőség van az elektronikus úton történő beiratkozásra is.
Az időpontbeosztás szükségességét a személyes találkozások minimalizálásának igénye, a csoportosulások elkerülése indokolja, ezért kérjük, hogy az intézmények vezetőivel – lehetőség szerint – telefonon egyeztessenek a beiratkozás konkrét időpontjáról és mikéntjéről.
 
 
Szekszárd, 2021. március 17.
 
 
                                                                                                                             Dr. Gábor Ferenc s.k.
                                                                                                                                             jegyző