F E L H Í V Á S a helyi kitüntetések adományozásának kezdeményezésére Új határidő: 2020. június 30.

2020.06.26

szekszard_.png

F E L H Í V Á S

 

a helyi kitüntetések adományozásának kezdeményezésére

Új határidő: 2020. június 30.

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a június 25-én tartott ülésén 2020. június 30-ig meghosszabbította a  helyi kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatok beküldési határidejét.

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete alapján Szekszárd város közösségéhez fordul, hogy a szekszárdiak tegyenek javaslatot az alábbi helyi kitüntetések adományozására.

 

1.) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett adományozható annak a természetes személynek vagy azok közösségének, aki vagy amely a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos munkát végez, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményt ért el, öregbítette a város jó hírét.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett adományozását települési képviselő, szekszárdi székhelyű civil szervezet, érdekképviseleti szervezet, és bármely, szekszárdi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy kezdeményezheti.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett évente legfeljebb három adományozható.

 

2.) Közjóért kitüntető díj

Közjóért kitüntető díj adományozható annak a természetes személynek vagy azok közösségének, aki vagy amely Szekszárd városért kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytat, vagy folytatott, és ezzel hozzájárult a város országos vagy nemzetközi hírnevének növeléséhez.

A Közjóért kitüntető díjra bármely szekszárdi állandó lakóhelyű személy, vagy szekszárdi székhelyű jogi személy javaslatot tehet.

Közjóért kitüntető díjból évente legfeljebb hat adományozható.

 

3.) Szekszárd javáért kitüntető cím

A Szekszárd javáért kitüntető cím annak a szekszárdi székhelyű vagy telephelyű vállalkozásnak adományozható, aki vagy amely   

  a) Szekszárd gazdasági fejlődésének elősegítésében, gazdasági érdekeinek előmozdításában kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytat, vagy

  b) szociális területen a lakosság érdekében, - különösen életszínvonalának javításában, szociális jólétének növelésében - példaértékű teljesítményt nyújt, vagy

  c) egyediségével, egyedülállóságával, újításával, nagy jelentőségű díjjal, PR munkával, vagy egész tevékenységével hozzájárul a város országos vagy nemzetközi hírnevének elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

A Szekszárd javáért kitüntető cím adományozására javaslatot tehet bármely szakmai szervezet, érdekképviseleti szerv, természetes személy, civil szervezet.

Évente legfeljebb négy kitüntető cím adományozható.

 

4.) Hirling Ádám kitüntető díj

Hirling Ádám kitüntető díj annak az önkormányzatnál, vagy az általa fenntartott vagy működtetett intézménynél, költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottnak, munkavállalónak, köztisztviselőnek, ügykezelőnek, valamint az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságnál foglalkoztatott munkavállalónak, adományozható, aki

a) munkaköréből fakadó feladatait hosszú ideje, legalább tíz éve tartósan magas színvonalon és eredményességgel látja el;

b) jelentős érdemeket szerzett nagy munkaigényű szakmai feladat végrehajtásában;

c) életpályája alapján példaképül állítható.

A Hirling Ádám kitüntető díj több személy, közösség, munkacsoport között megosztva is adományozható közös tevékenység, együttesen elért kiemelkedő eredmény esetén.

A Hirling Ádám kitüntető díj adományozására javaslatot tehet a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével a polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati képviselők, a bizottságok külső tagjai, valamint a szekszárdi működési körű szakmai és civil szervezetek.
A kitüntető díjból évente legfeljebb 3 adományozható.

 

5.) Tormay Károly kitüntető cím

A Tormay Károly kitüntető cím alapításával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezi elismerését Szekszárd város közigazgatási területén az egészségügyi ellátásban tevékenykedő szakemberek iránt, akik hosszú időn keresztül végzett szakmai tevékenységük és elkötelezettségük révén kiemelkedő eredményeket értek el az egészségügyi szakterületen, ezzel hozzájárultak a városi egészségügyi ellátás magas szakmai színvonalú biztosításához.

A Tormay Károly kitüntető cím adományozására javaslatot tehet bármely szekszárdi lakóhelyű természetes személy, szekszárdi székhelyű jogi személy, civil szervezet.

 

6.) Triebler Irma kitüntető cím

A Triebler Irma kitüntető cím alapításával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezi elismerését a Szekszárdon, szociális szakterületen dolgozók iránt, akik hosszú időn keresztül végzett szakmai tevékenységük és elkötelezettségük révén kiemelkedő eredményeket értek el, és munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a szociális ellátás magas színvonalú biztosításához. 

A Triebler Irma kitüntető cím adományozására javaslatot tehet bármely szekszárdi lakóhelyű természetes személy, szekszárdi székhelyű jogi személy, civil szervezet.

 

A kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat írásban az űrlapok kitöltésével kell eljuttatni Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesteréhez a meghosszabbított határidőig, azaz 2020. június 30-ig, lehetőség szerint elektronikusan a helyikituntetes@szekszard.hu email címre vagy papír alapon 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. postacímre.

 

A javaslattételben meg kell jelölni azokat a tényeket és adatokat is, amelyek a kitüntetés adományozását megalapozzák.

 

Természetes személyt érintő adományozásra vonatkozó minden javaslathoz mellékelni kell a javasolt személy 2. melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozatát személyes adatai kezeléséhez.

 

A javaslattételhez az űrlap és a szükséges nyilatkozat letölthető Szekszárd Megyei Jogú Város honlapjáról:

https://www.szekszard.hu/hu/onkormanyzat/dijak-elismeresek/javaslatteteli-urlapok