Civil Keret pályázati felhívás

2019.04.26

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága

2019. évi Civil Keretére

 

 

1.      Támogatást nyújtó megnevezése, a pályázati felhívást elfogadó döntés megjelölése, a pályázat célja

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 64/2019 (IV.24.) határozata értelmében pályázatot hirdet a civil szervezetek 2019. évi működésének támogatása, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését.

 

 

2.      Rendelkezésre álló keretösszeg, az összeg forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint, amelyet az önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) rendeletének „Humán Bizottság” támogatási keretén belül a „Civil” kerete terhére biztosít.

                              

3.      Pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azok a szekszárdi székhelyű, telephelyű civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, közalapítványok), akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

-            a Civil Információs Centrumban regisztráltak;

-            akiket az illetékes bíróság a felhívás megjelenése előtt legalább egy éve jogerősen nyilvántartásba vett és az alapító okiratuknak, illetve az alapszabályuknak megfelelően ténylegesen működnek;

-            2019. május 31-ig teljesítik az Országos Bírósági Hivatal felé a beszámolási kötelezettségüket;

-            tevékenységüket Szekszárdon fejtik ki;

-            a pályázati felhívásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújtanak be és ahhoz valamennyi szükséges mellékletet csatolják;

-            a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról szóló 3/2017. (II.8) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében foglalt jogosultsági feltételeknek megfelelnek, vagyis:

-          nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a alapján átlátható szervezetnek minősül;

-          a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem minősül összeférhetetlennek, vagy a törvény 8. § (1) bekezdésben foglalt feltételek szerint érintettnek minősül, de érintettségét a jogszabály szerint honlapon közétette;

-          az önkormányzati adóhatóságnál és az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott adótartozása vagy köztartozása;

-          az önkormányzattól korábban kapott támogatással elszámolt.

 

  1. A támogatás tartalma

 

A támogatás a pályázó 2019. január 1. és 2019. december 31. között keletkező működési és ugyanezen időszakban a működéshez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzési, illetve a humánerőforrás költségeihez nyújt támogatást.

 

  1. A támogatás összege és formája

 

Az igényelhető támogatási összeg minimum 50.000,- Ft és maximum 200.000,- Ft.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

 

  1. A saját forrás összege

 

A támogatás önmagában nem lehet a működés kizárólagos forrása, a szervezetnek legalább 30%-os önrésszel - melybe beszámítható a természetbeni juttatás - kell rendelkeznie. 

A támogatás mértéke maximum a pályázat elszámolható összes költségének 70%-a lehet. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes) munka forintosított értékével. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás. 

 

  1. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok:

 

A támogatási összeget legkésőbb tárgyév december 31. napjáig kell felhasználni. A támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra használható fel, annak módosítására a pályázat benyújtását követően nincs lehetőség.

 

 

  1. Az elszámolásra vonatkozó szabályok:

Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni.

Elszámolási határidő: legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napja.

A pályázatban csak a fenti időszakra vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

Elszámolható a pályázatban rögzített cél megvalósításához szükséges személyi és dologi kiadások köre. (A pályázat mellékletét képező útmutató szerint)

 

A nyertes pályázó az elnyert támogatási összegen felül köteles önrészként elszámolni az elnyert összeg 10%-val.

 

9.      Pályázatok benyújtásának határideje

 

2019. május 24.

 

 

 

 

 

10.    Pályázat benyújtásának módja

 

A pályázatot kizárólag a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével:

-           1 eredeti példányban, a pályázatot benyújtó civil szervezet képviseletére jogosult által aláírva,

-           Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága részére címezve

-           személyesen, vagy postai úton,

-           zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,

-           a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a pályázati felhívás címét, a pályázó nevét és címét,

-           a pályázati adatlaphoz csatolni kell az adatlapon feltüntetett mellékleteket,

-           a pályázati adatlap sem tartalmában, sem formailag nem változtatható.

 

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

 

A pályázatokat az alábbi elérhetőségen lehet benyújtani:

 

-          Személyesen: Szekszárd, Béla király tér 8. (Humán Osztály, 2. számú iroda)

-          Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

 

  1.  Hiánypótlás

Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátámasztó, fent előírt dokumentumok nem, vagy hiányosan illetve hibásan kerültek benyújtásra, azok pótlására a pályázónak egy alkalommal 8 napos határidő kitűzésével, hiánypótlás keretében van lehetősége, kivéve a rögzített eseteket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe, és a pályázat elutasításra kerül.

Ha a pályázó a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem vagy nem teljes körűen teljesíti, a pályázat elutasításra kerül, ez esetben igazolásnak nincs helye.

 

  1. A pályázatok elbírálása

 

A pályázatok elbírálásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Bizottsága dönt a pályázatok benyújtásának határidejétől számított 30 napon belül.

A bizottság pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntése Szekszárd Megyei Jogú Város hivatalos honlapján (www.szekszard.hu) megtekinthető.

 

  1. Támogatás folyósítása

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Bizottság pályázatokat elbíráló döntését követő 15 napon belül támogatói okiratot ad ki a nyertes pályázók részére. A pályázaton elnyert támogatási összeg a támogatói okirat kiadását követően kerül átutalásra a pályázatban megjelölt bankszámlaszámra.

 

 

  1. A pályázati eljárást lebonyolító szervezet, információkérés lehetősége:

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Humánszolgáltatási Igazgatóság

Humán Osztály

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

Tel: 74/504-119; 20/407-2448

e-mail: losonczyne.erika@szekszard.hu

 

 

  1. A pályázat közzétételének helye:  

-           Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.szekszard.hu),

-           Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltató lapjában

(Szekszárdi Vasárnap),

 

Pályázati kiírás, valamint annak mellékletei papír alapon átvehetők Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodáján

(7100 Szekszárd Béla király tér 8.)

 

 

 

Szekszárd 2019. április 24.

 

 

                                                                          Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének

                                                                                                Humán Bizottsága