Civil Keret 2023

2023.03.30
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottsága
2023. évi Civil Keretére
 
 
1.      Támogatást nyújtó megnevezése, a pályázati felhívást elfogadó döntés megjelölése, a pályázat célja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottsága a 15/2023 (III.28.) határozata értelmében pályázatot hirdet a civil szervezetek 2023. évi működésének támogatása, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését.
 
2.      Rendelkezésre álló keretösszeg, az összeg forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 7.000 e Ft, azaz hétmillió forint, amelyet az önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) rendeletének „Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság” támogatási keretén belül a Civil Kerete terhére biztosít.
                              
3.      Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azok a szekszárdi székhelyű, telephelyű civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, közalapítványok), akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
-            akiket az illetékes bíróság a felhívás megjelenése előtt legalább egy éve jogerősen nyilvántartásba vett és az alapító okiratuknak, illetve az alapszabályuknak megfelelően ténylegesen működnek;
-            2022. május 31-ig teljesítették az Országos Bírósági Hivatal felé a beszámolási kötelezettségüket;
-            tevékenységüket Szekszárdon fejtik ki;
-            a pályázati felhívásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújtanak be és ahhoz valamennyi szükséges mellékletet csatolják;
-            a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról szóló 3/2017. (II.8) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében foglalt jogosultsági feltételeknek megfelelnek, vagyis:
-          nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a alapján átlátható szervezetnek minősül;
-          a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem minősül összeférhetetlennek, vagy a törvény 8. § (1) bekezdésben foglalt feltételek szerint érintettnek minősül, de érintettségét a jogszabály szerint honlapon közétette;
-          az önkormányzati adóhatóságnál és az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott adótartozása vagy köztartozása;
-          az önkormányzattól korábban kapott támogatással elszámolt.
 
 
  1. A támogatás tartalma
A támogatás a pályázó 2023. január 1. és 2023. december 31. között keletkező működési és ugyanezen időszakban a működéshez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzési, illetve a humánerőforrás költségeihez nyújt támogatást.
 
  1. A támogatás formája
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
 
  1. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok:
A támogatási összeget legkésőbb 2023. december 31. napjáig kell felhasználni. A támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra használható fel, annak módosítására a pályázat benyújtását követően nincs lehetőség.
 
  1. Az elszámolásra vonatkozó szabályok:
Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni.
 
Elszámolási határidő: legkésőbb 2024. január 31.
A pályázatban csak a fenti időszakra vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
Elszámolható a pályázatban rögzített cél megvalósításához szükséges személyi és dologi kiadások köre. (A pályázat mellékletét képező útmutató szerint)
 
8.      Pályázatok benyújtásának határideje:
 
2023. április 20.
 
9.    Pályázat benyújtásának módja
A pályázatot kizárólag a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével:
-           1 eredeti példányban, a pályázatot benyújtó civil szervezet képviseletére jogosult által aláírva, pecséttel ellátva,
-            Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottsága részére címezve,
-           személyesen, vagy postai úton,
-           zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani,
-           a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a pályázó nevét és címét, és a pályázandó keret nevét (Pályázat Civil Keretre),
-           a pályázati adatlaphoz csatolni kell az adatlapon feltüntetett mellékleteket,
-           a pályázati adatlap sem tartalmában, sem formailag nem változtatható.
 
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatokat az alábbi elérhetőségen lehet benyújtani:
-          Személyesen: Szekszárd, Béla király tér 8.
     (Humán Osztály, Losonczyné Csuprik Erika 2. számú iroda)
-          Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
 
 
  1.  Hiánypótlás
Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátámasztó, fent előírt dokumentumok nem, vagy hiányosan illetve hibásan kerültek benyújtásra, azok pótlására a pályázónak egy alkalommal 5 napos határidő kitűzésével, hiánypótlás keretében van lehetősége, kivéve a rögzített eseteket.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe, és a pályázat elutasításra kerül.
Ha a pályázó a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem vagy nem teljes körűen teljesíti, a pályázat elutasításra kerül, ez esetben igazolásnak nincs helye.
 
  1. A pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottsága dönt a pályázatok benyújtásának határidejétől számított 20 napon belül.
A bizottság pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntése Szekszárd Megyei Jogú Város hivatalos honlapján (www.szekszard.hu) megtekinthető.
 
  1. Támogatás folyósítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság pályázatokat elbíráló döntését követő 15 napon belül támogatói okiratot ad ki a nyertes pályázók részére. A pályázaton elnyert támogatási összege a támogatói okirat kiadását követően kerül átutalásra a pályázatban megjelölt bankszámlaszámra.
 
  1. A pályázati eljárást lebonyolító szervezet, információkérés lehetősége:
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság
Humán Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Tel: 74/504-119 e-mail: losonczyne.erika@szekszard.hu
 
  1. A pályázat közzétételének helye:   
-           Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.szekszard.hu, és
https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/onkormanyzati-tamogatasok/civilkeret )
 
Szekszárd, 2023. március 28.                                                       
 
  
                                                                           Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
                                                                      Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottsága