Bírósági ülnökök jelölése

2019.03.20

HIRDETMÉNY

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK JELÖLÉSÉRŐL

 

 

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (2) bekezdése alapján a Köztársasági Elnök a KEH/0123-2/2019. számú határozatával a bírósági ülnökök megválasztását a 2019. március 07. és 2019. április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a 20.SZ/2019. (II.21.) OBHE határozatában megállapította a 2019. évben megválasztandó bírósági ülnökök számát.

A Bjt. 212. (1) bekezdése alapján ülnöknek az a 30. életévét betöltött, de a 70. életévét be nem töltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű, és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680.§ (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a)      pedagógus,

b)      pszichológus vagy

c)      család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek. A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A 2015. évben megválasztott ülnökök megbízatása a Bjt. 217. § (1) bekezdése alapján az új ülnökök választásától számított 30 nap elteltével jár le.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2019. évi ülnökválasztás keretében a Szekszárdi Törvényszékre, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra és a Szekszárdi Járásbíróságra választ ülnököket az alábbiak szerint:

 

Szekszárdi Törvényszék

Ülnök

 

Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő ülnök

1 fő

 

 

Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Ülnök

2 fő

 

 

Szekszárdi Járásbíróság

Ülnök

 

Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő ülnök

13 fő

 

 

Összesen:

16 fő

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése mellett a Szekszárdi Törvényszékre és a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei, a Szekszárdi Járásbíróságra a települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei is választanak ülnököket. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Szekszárdi Járásbíróságra egy-egy – a Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő - ülnök megválasztására jogosult.

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

 

A jelöléseket 2019. április 10. napjáig személyesen Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárságán (Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet 103. számú iroda) vagy postai úton Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjének címezve (dr. Molnár Kata jegyző, 7100 Szekszárd, Pf. 103.) lehet benyújtani.

A jelöléshez csatolni kell a jelölést elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a Bjt. 214. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy

·         büntetlen előéletű

·         nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató, a törvényszékre/járásbíróságra, a fiatalkorúak ügyében eljáró bíróságra és a közigazgatási és munkaügyi bíróságra ülnökké jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán megtekinthetők, illetve beszerezhetők, továbbá Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapján, a https://www.szekszard.hu oldalon is megismerhetők és letölthetők. (Érdeklődni telefonon dr. Nagy Csilla megbízott osztályvezetőnél lehet a 74/504-126-os telefonszámon.)

Az ülnököket Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése várhatóan a 2019. áprilisi rendes ülésén választja meg.