Anyakönyvi Osztály

(1) Az Anyakönyvi Osztály feladatai:

a) Munkanapokon fogadja a születések és halálesetek bejelentését a kórházból és egyéb bejelentőktől.

b) Beszerzi a születések, halálesetek anyakönyvezéséhez szükséges adatokat az ASZA rendszeren keresztül.

c) Rögzíti a papíralapú anyakönyvekből a születéseket, házasságokat, haláleseteket.

d) Anyakönyvezi és bejegyzi a születéseket, haláleseteket az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK-ban).

e) A születés, a haláleset anyakönyvezéséről anyakönyvi kivonatot állít ki az EAK-ból és azt megküldi az illetékes feleknek.

f) Ellátja a statisztikai adatszolgáltatást a KSH felé a születésekről és a halálesetekről.

g) Apa nélkül született gyermek esetén értesíti az illetékes jegyzőt.

h) A jegyző határozata alapján anyakönyvezi az EAK-ban az ismeretlen szülőktől származó gyermeket.

i) Anyakönyvezi a gyámhatóság határozata alapján a titkos és a nyílt örökbefogadásokat.

j) Ellátja az örökbefogadás anyakönyvezésével kapcsolat feladatokat (kivonat kiállítása, SZL változást átvezetése, szülők értesítése).

k) Ellátja a bíróság értesítése alapján az apaság megdöntésével kapcsolatos anyakönyvi adatátvezetéseket az EAK-ban, az SZL-ben és értesíti a szülőket, kiállítja az új anyakönyvi kivonatot.

l) Teljesíti a családi jogállás változásával (apai elismerő, képzelt apa) kapcsolatos átvezetéseket az SZL-ben, értesíti a szülőket, kiállítja az új anyakönyvi kivonatot.

m) Teljesíti az anyakönyvi törvényben a születés anyakönyvezésével kapcsolatosan meghatározott adatszolgálttásokat, értesítéseket.

n) Ellátja az ismeretlen holttest anyakönyvezését az EAK-ban a rendőrségi adatok alapján.

o) Ellátja a holtnak nyilvánítás anyakönyvezését az EAK-ban a bírósági ítélet alapján.

p) Ellátja a halál tényének bírói megállapítása alapján az anyakönyvezést az EAK-ban.

q) Teljesíti az anyakönyvi törvényben a haláleset anyakönyvezésével kapcsolatosan meghatározott adatszolgálttásokat, értesítéseket.

r) Megküldi az illetékes jegyző részére a halottvizsgálati bizonyítványt hagyatéki eljárás megindításához.

s) Érvényteleníti az elhunyt okmányait, majd megküldi a járási hivatal részére.

(2) Az Anyakönyvi Osztály:

a) Ellátja a házasságkötési és bejegyezett élettársi kapcsolat létesítési szándék bejelentését, ezen belül tájékoztatja a feleket, jegyzőkönyvet vesz fel, beszerzi a hiányzó adatokat az ASZA levelező rendszeren keresztül.

b) Rögzíti a házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándékot az EAK-ba.

c) Előkészíti a jegyző számára a házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos határozatokat.

d) Külföldi fél házasságkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a külföldi okiratokat felterjeszti a Kormányhivatal részére.

e) Lebonyolítja a házasságkötéseket, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a hivatali helyiségben és a jegyző engedélye alapján külső helyszíneken.

f) Házasságkötésről, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről anyakönyvi kivonatot állít ki.

g) A házasságkötést, a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét véglegesíti az EAK-ban.

h) A házasságkötést, a bejegyzett élettártársi kapcsolat létrejöttét átvezeti a központi személyi és nyilvántartó rendszerben (SZL-ben).

i) Teljesíti az anyakönyvi törvényben a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése anyakönyvezésével kapcsolatosan meghatározott adatszolgálttásokat, értesítéseket.

j) Ellátja a statisztikai adatszolgáltatást a házasságkötésről, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről.

k) Ellátja a házasságkötés felbontásával, a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásával kapcsolatos adatátvezetést az EAK-ban, az SZL-ben és teljesíti az értesítési kötelezettségét.

l) Rögzíti az EAK-ban a házassági névmódosításokat, ezeket átvezeti az SZL rendszerben és új anyakönyvi kivonatot állít ki.

m) A bíróság értesítése alapján a válást átvezeti az EAK-ban, az SZL-ben és a válási lapot megküldi a KSH részére.

(3) Az Anyakönyvi Osztály:

a) Rögzíti a házassági név megváltoztatása iránti kérelmet az EAK-ban, és felterjeszti a BFKH részére.

b) Rögzíti a születési névváltoztatási kérelmeket az EAK-ban, és felterjeszti a BFKH részére.

c) A BFKH által engedélyezett névváltozásokat átvezeti az EAK rendszerben, az SZL nyilvántartásban és értesíti az ügyfelet, majd új anyakönyvi kivonatot állít ki, a régi anyakönyvi kivonatokat bevonja és érvényteleníti.

d) A BFKH által megküldött értesítés alapján az EAK-ban átvezeti a transzexualizmus, a nem és az utónév megváltozását, átvezeti az SZL-ben, értesíti az ügyfelet, új anyakönyvi kivonatot állít ki.

e) Elvégzi a családi név korrekciójára irányuló eljárást, az ezzel kapcsolatos adatátvezetéseket, értesítéseket.

f) Közreműködik a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésében. (születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset).

g) Rögzíti az EAK-ban a külföldön történt születést, házasságot, bejegyzett élettársi kapcsolatot és a halálesetet és felterjeszti a BFKH részére.

h) Külföldön született magyar gyermekek hazai anyakönyvezésénél kezdeményezi a gyermek nyilvántartásba vételét.

i) Felterjeszti BFKH részére a külföldön történt válások hazai anyakönyvezését.

j) Külföldi állampolgár anyakönyvi eseményét érintő adatszolgáltatásokat teljesíti.

k) Anyakönyvi kivonatot ad ki az ügyfél kérelmére.

l) Hatósági bizonyítványt állít ki az ügyfél kérelmére.

m) Teljesíti az adatszolgáltatásokat, megkereséseket.

n) Gondoskodik az anyakönyvi kivonatok beszerzéséről.

o) Előkészíti és lebonyolítja az állampolgársági esküt és teljesíti a törvényben meghatározott adatszolgáltatásokat, értesítéseket.

p) Páncél szekrényben őrzi a papíralapú anyakönyveket, névmutatókat és alapiratokat.

q) Kezeli az anyakönyvi osztály irattárát.

r) diplomáciai úton anyakönyvi kivonatokat szerez be az ügyfelek részére.

s) Gondoskodik az anyakönyvi kivonatok évenkénti selejtezéséről.

t) Javítja az EAK-ban és az SZL-ben a hibás adatokat, erről az ügyfelet értesíti.

u) Teljesíti az ASZA rendszeren keresztül történő anyakönyvi megkereséseket, rögzítéseket.

v) Teljesíti az EAK munkakosárba érkezett feladatokat, rögzítéseket.

(4) Az Anyakönyvi Osztály:

a) Felveszi az apai elismerő nyilatkozatokat - kiskorú apa kivételével - és azokat rögzíti az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában.

b) Apa nélkül született gyermek esetén a jegyző nevében tájékoztatja az anyát a családi jogállás rendezéséről.

c) a jegyző hatáskörében a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek családi és utónevét.

d) a jegyző hatáskörében megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait.

e) az apa adati nélkül anyakönyvezett kiskorú gyermek részére a jegyző nevében az anya kérelmére képzelt személyt állapít meg apaként, feltéve, hogy az apaság megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs eljárás folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt.

f) a jegyző nevében igazolást állít ki a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy.

(5) Az Anyakönyvi Osztály:

a) Értesíti az örökhagyó személy hozzátartozóját a hagyatéki leltár megindításáról, tájékoztatja jogairól, kötelezettségeiről és a hagyatéki törvényben meghatározottakról.

b) Beidézi vagy nyilatkozatot küld a hozzátartozó részére a hagyatékra vonatkozó adatok és az örökösök személyének beszerzéséhez.

c) Elkészíti a hagyatéki leltárt a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. Tv. 20. § (1)-(3) bekezdése alapján a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 1. melléklete szerinti adattartalmú erre a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül az ASP hagyatéki rendszeren keresztül.

d) Beszerzi az ingatlanról az adó- és értékbizonyítványt, és tájékoztatja az öröklésben érdekelteket az ingatlanok értékéről.

e) Helyszíni leltározást végez, amennyiben ezt az öröklésben érdekeltek kérik vagy a törvény kötelezően előírja.

f) Biztosítási intézkedéseket rendel el végzésben és foganatosítja azokat, melyről jegyzőkönyvet vesz fel pl. bírói letétbehelyezés, zár alá vétel, lepecsételés, államra szálló hagyaték esetén, illetve a hagyatékban érdekelt ügyfél kérelmére.

g) Végzéssel ügygondnokot jelöl ki amennyiben a hagyatékban gazdasági, illetve szövetkezeti részesedés van.

h) Megküldi a hagyatéki leltárt /végrendelet, egyéb okiratok csatolásával/ a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyző részére az ASP szakrendszeren keresztül (eredeti irat esetén postai úton is).

i) Kapcsolatot tart a, rendőrséggel, gondnokokkal, szociális intézményekkel, intézi az értékek, lakáskulcsok átvételével, őrzésével, kiadásával kapcsolatos feladatot.

j) szükség esetén közreműködik az egyezségi eljárásban.

k) Értesíti a Vagyonkezelőt, ha az önkormányzati bérlakás bérlője meghalt és a lakás jogilag megüresedettnek tekinthető.

l) A hagyatéki eljárás lefolytatásának tényéről közvetlenül értesíti az állampolgárság szerinti állam Magyarországra akkreditált külképviseletét külföldi állampolgár hagyatéki ügye esetén.

m) Leltározza a kiskorúak és gondnokoltak vagyonát a gyámhatóság megkeresésére, ez ügyben felveszi a kapcsolatot az érintett gyámmal, gondnokkal.

n) Tájékoztatja az öröklésben érdekelteket a hagyatéki leltár elkészítéséről és a közjegyzőnek történő megküldés időpontjáról, valamint az eljáró közjegyző nevéről a leltár megküldésével.

o) Nemleges hagyatéki leltár esetén megszünteti a hagyatéki eljárást.

p) Köztemetés esetén megkeresi a Szociális Osztályt a hagyatéki hitelezői igény bejelentése céljából.

q) Teljesíti a hagyatéki ügyekben érkezett megkereséseket, adatszolgáltatásokat az eljáró közjegyző nevéről, címéről. (NAV, Pénzintézetek, Végrehajtók, Követeléskezelők stb.

r) Kérelemre lefolytatja a póthagyatéki eljárást és megküldi a közjegyző részére.