1. Születés anyakönyvezése

születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője, az intézeten kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be. Az intézeten kívüli születést, ha annál az orvos nem működik közre, a bejelentésre kötelezett 5 napon belül jelenti be.

A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

  • jegyzőkönyv a születés bejelentéséről (kórház tölti ki)
  • az anya és az apa érvényes személyazonosításra és állampolgárság megállapításra szolgáló okmánya (személyazonosító igazolvány, útlevele) kártya formátumú vezetői engedély,  lakcímkártya (fénymásolat is elegendő)
  • házassági anyakönyvi kivonata fénymásolatban. (Amennyiben a szülők a házasságban nem viselnek közös házassági nevet, a házassági anyakönyvi kivonatnak tartalmazni kell a szülők megállapodását a gyermek születési családi nevéről)
  • elvált családi állapot esetén a jogerős válási ítélet vagy válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat.
  • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonat
  • házasságon kívül született gyermek esetén a teljes hatályú apai elismerő jegyzőkönyv


A gyermek megszületése előtt ajánlatos kérni, hogy a szülők születését, házasságkötését, családi állapot változását, az apai elismerést az illetékes anyakönyvvezető az Elektronikus Anyakönyvbe rögzítse be, mert abban az esetben ezekről az anyakönyvi eseményekről már nem kell okiratot becsatolni.

Anyakönyvezni a szülők által meghatározott sorrendben legfeljebb két, a gyermek nemének megfelelő utónevet lehet a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) által összeállított utónévjegyzékből.  Az utónévjegyzéket az MTA a honlapján teszi közzé. www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/

Az anyakönyvi hivatal a kórház bejelentését követően azonnal anyakönyvezi az újszülöttet. Amennyiben nem állnak rendelkezésére az anyakönyvezéshez szükséges adatok, akkor azok beszerzéséről az anyakönyvvezető hivatalból gondoskodik, de ez késlelteti az anyakönyvezést. Hiányos adatok esetén 30 napig elhalasztható az anyakönyvezés.

Az adatok ellenőrzése és az állampolgárság vizsgálata után, a születést az anyakönyvvezető az Elektronikus Anyakönyvbe berögzíti. Erről születési anyakönyvi kivonatot állít ki, s azt a törvényes képviselő (az apa is), illetve meghatalmazott részére ügyfélfogadási időben átadja, egyébként postai úton tértivevényes küldeményben a gyermek törvényes képviselőjének lakóhelyére megküldi. Az első anyakönyvi kivonat illetékmentes.

A születés anyakönyvezése után, amennyiben szükséges újabb anyakönyvi kivonat,  a szülők bármelyik anyakönyvi hivatalban 2000 Ft illeték ellenében kérhetnek anyakönyvi kivonatot. Az illetéktörvény által meghatározott esetekben pedig illetékmentesen.

Rendezetlen családi jogállású gyermek születéséről az anyakönyvvezető értesíti a gyermek lakóhelye szerinti gyámhivatalt. A gyermek családi jogállását  a szülőnek a születést követően rendezni kell.

2006. január 1-től Magyarország valamennyi újszülött polgára számára támogatást nyújt, amely arra szolgál, hogy a nagykorúság kezdetén, vagyis a 18. életév betöltése után könnyebb legyen a fiatalok életkezdése. A Babakötvény alaptámogatását nem kell igényelni, a gyermek anyakönyvezése után automatikusan kerül a Magyar Államkincstárban vezetett névre szóló számlára. Erről a szülő levélben értesítést kap.

Bővebben:  www.babakotveny.hu

Az anyakönyvezést követően az illetékes Okmányiroda az anya állandó lakcímére (kérés esetén egyéb címre) postai úton hivatalból megküldi a gyermek lakcímigazolványát, mely tartalmazza a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalból küldi meg a gyermek TAJ kártyát  Bővebben: www.oep.hu

Az újszülött részére  az állami adóhatóság a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv adatszolgáltatása alapján az adóazonosító jelet hivatalból megképzi, az adóigazolványt hivatalból kiállítja, azt nem kell külön megigényelni