3. Haláleset anyakönyvezése

A halálesetet anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A halálesetet a halottvizsgálati bizonyítvány megküldésével a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Hvkr.) megjelölt személy (pl. orvos, igazságügyi szakértő stb.) vagy szerv – az eljárás megindításához szükséges, Hvkr.-ben meghatározott adatokkal együtt – jelenti be.

A haláleset bejelentését követően, az eltemettetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati bizonyítvány (hozzátartozói példány IV.) kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül, az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató az anyakönyvvezető részére leadja:

  • az elhalt magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot házassági, halotti, válási okirat) átadja, valamint a halottvizsgálati bizonyítvány eltemettetői példányát (IV.) bemutatja
  • Adatlap haláleset bejelentéséhez és KSH Halálozási lap, mely a honlapunkról letölthető.

Lehetőség van arra, hogy a hozzátartozó előzetesen kérje az  illetékes anyakönyvvezetőtől, hogy az elhunyt születését,  házasságkötését, családi állapot változását (válás, özvegység) rögzítse be az Elektronikus Anyakönyvbe, mert abban az esetben ezekről az anyakönyvi eseményekről már nem kell okiratot becsatolni.

Amennyiben a haláleset anyakönyvezésekor a hozzátartozó, meghatalmazott vagy halálesetet bejelentő személy az anyakönyvezéshez szükséges anyakönyvi kivonatokkal, vagy azok valamelyikével nem rendelkezik, úgy azt az anyakönyvvezető az adatok egyeztetése és ellenőrzése céljából, hivatalból beszerzi, de ez késlelteti az anyakönyvezést. (maximum 30 napig).

Az anyakönyvvezető az eljárás során az elhalt magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező elhalt személy okmányait bevonja,

Az anyakönyvvezető átvételi elismervényt ad ki a bevont személyi okmányokról. A bevont személyazonosító okmány(oka)t a Járási Hivatal Okmányirodája részére megküldi.

A hozzátartozónak lehetősége van az elhunyt személy személyazonosító igazolványának megtartására, amelyről külön  nyilatkoznia kell. A visszakért okmányokat az anyakönyvvezető érvényteleníti és átadja a hozzátartozó részére. Az okmányirodát e tényről hivatalból értesíti. Az anyakönyvezés után már az okmány nem kérhető vissza.

Az adatok ellenőrzése és az állampolgárság vizsgálata után, a halálesetet az anyakönyvvezető az Elektronikus Anyakönyvbe berögzíti. Erről halotti anyakönyvi kivonatot állít ki, s azt a hozzátartozó részére a becsatolt eredeti okiratokkal és a visszakért személyazonosító igazolvánnyal tértivevényes levélben megküldi, vagy átadja.

A halott-vizsgálati bizonyítvány erre szolgáló (III.) példányát a lakóhely szerint illetékes jegyzőnek a hagyatéki eljárás megindítása céljából, az anyakönyvezést követően az anyakönyvvezető megküldi.

Bővebben:  www.magyarorszag.hu