Gépjárműadó

Ügyleírás

A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után kell gépjárműadót fizetni. Az adó alanya főszabály szerint az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Az adóztatási feladatokat az adóalany hatósági nyilvántartás címadat rovatába bejegyzett lakcíme, székhelye vagy telephelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság látja el. Az adókötelezettség kezdete főszabály szerint a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap első napja. Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta. Az önkormányzati adóhatóság az éves gépjárműadót az adatszolgáltatás, vagy az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg. Adómentesség Adómentesség (adatbejelentés alapján) a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-ában tételesen felsorolt jogesetben adható. Adókedvezmény (adatbejelentés alapján) a törvény 8. §-ában feltüntetett esetekben kérelmezhető. Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából.

Jogszabályi háttér

Benyújtó személye

Általános esetben az önkormányzati adóhatóság az adót kivetéssel, a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok adatszolgáltatás tartalma alapján állapítja meg. Az adó alanyának (üzembentartónak) gépjárműadó adatbejelentést lehet benyújtani adómentesség, adókedvezmény igénybevétele, szüneteltetés miatt. A benyújtó az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

 

Benyújtás formája és módja

Új vagy használt gépjármű vétele, gépjármű eladása, forgalomból való kivonása esetén az adóhatóság felé adatbejelentési kötelezettség nincs. Az adóalany adatbejelentési kötelezettségének a közúti közlekedési nyilvántartásba (okmányirodánál történő bejelentés) való bejegyzés alapjául szolgáló bejelentési kötelezettség teljesítésével tesz eleget. Az adómentesség, adókedvezmény igénybevétele, illetve szüneteltetés miatti adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsz tv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

A „Gépjárműadó adatbejelentés” űrlap megtalálható a városi portálon a www.szekszard.hu/adougyek/adóbevallások menüpontban, valamint az önkormányzati hivatali portálon (ohp) https://ohp-20.asp.lgov.hu. Az ohp felület közvetlenül a www.szekszard.hu weboldalról is elérhető az „Intézze ügyeit elektronikusan” linkről.

 

Eljárás díja

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. A gépjárműadó előírásával, törlésével kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

 

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő az adatszolgáltatás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

 

Ügyintézők:

Incze Valéria

vezető-főtanácsos

Adózók: A-Á betűk

(fszt. 17. iroda. Tel: 74/504-152)

Török-Dús Tímea

vezető-tanácsos

Adózók B betű

(fszt. 19. iroda; Tel: 74/504-191)

Georgiev Réka

főtanácsos

Adózók C-É betűk

(fszt. 19. iroda; Tel: 74/504-191)

Pap Lászlóné

főmunkatárs

Adózók F-L betűk

(fszt. 20. iroda; Tel: 74/504-153)

Bácsalmási László

vezető-főtanácsos

Adózók M-S betűk

(fszt. 20. iroda; Tel: 74/504-155)

Kövecsesné Gréczy Anita

főelőadó

Adózók Sz betűtől végig

(fszt. 20. iroda; Tel: 74/504-155)

 

A határozat kézbesítése

Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsz tv-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. A gépjárműadó határozat a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsz tv-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

 

Az önkormányzati adóhatóság elérhetőségei:

Ügyfélfogadás helye: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő - Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
E-mail cím: ado@szekszard.hu
Honlap cím: www.szekszard.hu
Telefonszám: +36 74/504-100
ePapír benyújtás: https://epapir.gov.hu/
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,  Ügytípus: Adóügyek, Címzett: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA.
ohp benyújtás: https://ohp-20.asp.lgov.hu
település kiválasztása: Szekszárd
ügyindítás Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: TCAVV;
KRID: 404042737