Telekadó

Ügyleírás

Adóköteles Szekszárd Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő telek.
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
Az adókötelezettség keletkezése, változás, megszűnése
Az adókötelezettség
  a)  a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján,
  b)  a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján,
  c)  erdőnek minősülő telek esetében
      • a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagy
      • az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését
      követő év első napján
  d)  a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján,
  e)  az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján
keletkezik.
Az adókötelezettség
  a) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,
  b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a
    ba)  tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének,
    bb)  belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,
  c)  külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján,
  d) az a)–c) pontban foglaltaktól eltérően teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján,
  e) a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján
szünik meg.


Az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.
A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe után került meghatározásra.
Az adó mértékét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a telekadóról szóló rendelete tartalmazza.
Az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.
Az önkormányzati adóhatóság az éves telekadót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

Jogszabályi háttér

Benyújtó személye

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában ePapíron, vagy levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.
Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsz tv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

A „Telekadó adatbejelentés” űrlap megtalálható a városi portálon a www.szekszard.hu/adougyek/adóbevallások menüpontban. Az adózó döntése alapján lehetőség van a bejelentés ellenőrzött módon való kitöltésére, illetőleg a letölthető bevallások között az üres nyomtatvány nyomtatására és ezt követő kitöltésére.

Eljárás díja

A telekadó adatbejelentő benyújtása díj-és illetékmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Ügyintézők

Incze Valéria
  vezető-főtanácsos   Adózók: A-Á betűk   (fszt. 17. iroda. Tel:+36/74/504-145)
Török-Dús Tímea   vezető-tanácsos   Adózók B betű   (fszt. 19. iroda; Tel:+36/74/504-191)
Georgiev Réka   főtanácsos   Adózók C-É betűk   (fszt. 19. iroda; Tel:+36/74/504-191)
Pap Lászlóné   főmunkatárs   Adózók F-L betűk   (fszt. 20. iroda; Tel:+36/74/504-153)
Bácsalmási László   vezető-főtanácsos   Adózók M-S betűk   (fszt. 20. iroda; Tel:+36/74/504-155)
Kövecsesné Gréczy Anita   főelőadó   Adózók Sz betűtől végig   (fszt. 20. iroda; Tel:+36/74/504-155)
 

Az adatbejelentéssel kapcsolatos döntés kézbesítése

Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsz tv-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Az építményadó határozat a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsz tv-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Az önkormányzati adóhatóság elérhetőségei:

Ügyfélfogadás helye: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Ügyfélfogadás időpontjai:
    Hétfő - Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30
    Péntek: 8.00-12.00
E-mail cím: ado - kiegészítve a @szekszard.hu névvel
Honlap cím: www.szekszard.hu
Telefonszám: +36 74/504-100
ePapír benyújtás: https://epapir.gov.hu/
    Címzett: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
    Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,
    Ügytípus: Adóügyek.