Önkormányzati Osztály

(1) Ellátja a közgyűlés, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Humán Bizottság, – a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás kivételével – a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások, valamint a polgármester, az alpolgármester és a jegyző tevékenységével kapcsolatos szervezési, jogi és ügyviteli teendők irányítását.

(2) Közreműködik a bizottságok, az (1) bekezdés szerinti társulások és a közgyűlés munkájának előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.

(3) Gondoskodik a közgyűlési, a társulási tanácsi  és bizottsági meghívók és előterjesztések kiküldéséről, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, megőrzéséről, a határozatoknak és a jegyzőkönyvi kivonatoknak az érdekeltek részére történő megküldéséről.

(4) Vizsgálja a közgyűlési, társulási tanácsi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, a határozatok végrehajtását és az azokra leadott jelentéseket, a törvényesség, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt követelmények szempontjából.

(5) Gondoskodik a közgyűlés lejárt határidejű határozatairól szóló jelentések összegyűjtéséről és továbbításáról.

(6) Közreműködik a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájával kapcsolatos feladatok ellátásában.

(7) Ellátja az ideiglenes bizottságok, valamint a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács üléseivel, illetve a hozott döntésekkel kapcsolatos feladatokat.

(8) Előkészíti a rendelet-tervezeteket, belső szabályzatokat, folyamatosan vizsgálja a rendeletek érvényességét, hatályosulását.

(9) Gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről.

(10) Figyelemmel kíséri a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságok működését és naprakészen nyilvántartja ezek – a tulajdonos önkormányzatot érintő – dokumentumait,

(11) Előkészíti a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonában levő gazdasági társaságok közgyűlési, bizottsági döntést igénylő előterjesztéseit, ennek keretében szükség szerint együttműködik a Gazdasági Igazgatósággal,

(12) Előkészíti az önkormányzati esélyegyenlőségi tervet és programot,

(13) Gondoskodik az önkormányzat által megkötött társulási megállapodások felülvizsgálatáról, aktualizálásáról,

(14) Gondoskodik az önkormányzati intézmények alapító okiratainak előkészítéséről, az alapító okiratok módosításáról, együttműködve a társigazgatóságokkal

(15) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételéről.

(16) Az Osztály létszáma: 5 fő.