A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban


A pályázat célja:

Az Európai Unió 2000-2010 meghatározott oktatási munkaprogramjának természettudományos oktatásra vonatkozó fejlesztési céljaihoz és a meghatározott mérföldkövekhez igazodva szükséges a magyar közoktatásban erősíteni a tanulók természettudományos érdeklődését, a tanárok szakmódszertani felkészülését annak érdekében, hogy középtávon növekedjék a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók létszáma, és elérhetővé váljanak a természettudományos oktatás megújításához nélkülözhetetlen új módszerek és eszközök.

A pályázati kiírás célja az érintett oktatási intézményekben a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása, költséghatékony módon. A több feladatellátási helyet kiszolgáló központi kialakítás lehetővé teszi a duplikációk elkerülését, az optimális eszközrendszer kialakítását, s ugyanakkor a modern és korszerű technológia alkalmazását is. A kiemelkedő minőségű és korszerű laboratóriumi rendszerek és eszközök kezelése, karbantartása szintén költséghatékonyan valósulhat meg az erőforrások koncentrált kiépítésével. A több feladatellátási hely által közösen használt természettudományos laboratórium emellett lehetőséget ad a korszerű pedagógiai módszerek (a tanulók kísérletezésbe történő bevonásán alapuló kooperatív tanulás, tömbösített óraszervezés) megvalósítására, valamint az intézményközi disszeminációra és a jó gyakorlatok átadásának rendszerszintűvé emelésére.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés szolgálja a módszertani fejlesztés támogatását más intézményekben is azon keresztül, hogy a projekt keretében a kedvezményezett által fenntartott iskola referencia-intézménnyé, módszertani és tudásközponttá válik.

A konstrukció közvetlen célja:

A pályázat közvetlen célja egyrészt tárgyi eszközök beszerzése, beüzemelése, a fejlesztés helyszínének fizikai szempontból történő alkalmassá tétele, másrészt az eszközök szakszerű felhasználására vonatkozó tudás átadása, megszerzése, az érintettek képzése.

A fejlesztés fontos szempontja, hogy modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő fizika, kémia, biológia, természettudomány, természetföldrajz szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium kerüljön kialakításra, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni.

További cél a korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása.

Közvetlen cél az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése is.

A pályázat kedvezményezettje: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A pályázatban érintett intézmény (a projekt megvalósulásának helyszíne): 
Garay János Gimnázium (7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.)

A pályázat címe: Hevesy György Természettudományos Projekt

A pályázaton elnyert támogatási összeg: 177.450.664 Ft (támogatásintenzitás: 100 %)

A projekt megvalósításának időszaka: 2011. május 1. – 2012. augusztus 31.

A támogatásból megvalósítandó tevékenységek:

 • egy, a természettudományos oktatáshoz kapcsolódó, elsősorban kémia, fizika, biológia, természetföldrajz és integrált természettudományos kísérletek és mérések elvégzésére alkalmas közoktatási laboratóriumot létrehozása
 • a természettudományos laboratórium megvalósításának helyszínéül kijelölt középiskolában (Garay János Gimnázium) valamely természettudományos tantárgyból emelt szintű oktatás folytatása
 • a projekt keretében létrejövő laboratórium működtetése és felszerelése hagyományos tanulókísérleti és demonstrációs, valamint új, interaktív szemléltető eszközökkel, vegyszerekkel és anyagokkal 
 • a projekt keretében létrejövő laboratórium szakszerű működéséért felelős személy, a természettudományos laboratórium vezetőjének foglalkoztatása
 • legalább két szakképzett laboráns foglalkoztatása
 • a laboránsok felkészíttetése a természettudományos laboratórium működtetésére
 • a laboránsok felkészíttetése a projektpedagógia, csoportmódszer tanórai alkalmazására legalább 30 órás pedagógus továbbképzés keretében
 • a laboránsok felkészíttetése egy legalább 30 órás továbbképzés keretében a laborfoglalkozásokhoz kapcsolódó digitális tananyagok fejlesztésében, szerkesztésében, publikálásában való közreműködésre
 • a megvalósulás helyszínéül szolgáló intézmény (Garay János Gimnázium) hivatalos képviselője által 10 alap- és középfokú nevelési-oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján az intézmények a megállapodásban rögzített tanulólétszámmal és gyakorisággal használják a laboratóriumot
 • a projektbe bevont iskolák természettudományos végzettségű tanárai közül iskolánként legalább három fő felkészíttetése egy, célzottan a korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetésére előkészítő 30 órás pedagógus továbbképzés keretében arra, hogy tanítványaiknak a központi laboratóriumban foglalkozásokat tartsanak
 • egy szaktanári segédlet elkészítése, amely a Nat „Ember a természetben”, valamint a „Földünk-környezetünk” műveltségi területeihez igazított kísérleti és demonstrációs referencialistát és azok tételes és kidolgozott kísérletleírását tartalmazza
 • a tanulói munka irányításához, a megfigyelések, mérési adatok rögzítéséhez szükségesek tanulói munkafüzetek kifejlesztése
 • a laboratórium délelőtti foglalkozásai rendjének megszervezése
 • a laboratórium jobb kihasználása érdekében a délutánra tervezett szakköri, tehetséggondozást szolgáló vagy a közép és emeltszintű érettségi vizsgára való felkészítő foglalkozások rendjének kidolgozása
 • a laboratóriumi foglalkozásokról napló vezetése (laboratóriumi napló)
 • a projekt során megvalósításra kerülő szemléltető, bemutató tanórák, foglalkozások, kísérletek elektronikus dokumentálása
 • a beruházás helyszínéül szolgáló intézmény (Garay János Gimnázium) honlapján a projekt időtartama alatt a tanév rendjéhez igazodóan, a szorgalmi időszakban havonta legalább három tanári kísérlet, demonstráció digitális úton korlátlanul és térítésmentesen hozzáférhetővé tétele
 • a megvalósításba bevont nevelési-oktatási intézmény természettudományos oktatás vonatkozásában referencia intézménnyé válása
 • a projekt keretében létrejövő jó gyakorlatok disszeminációja érdekében kapcsolatfelvétel a TÁMOP-3.2.2 keretében nyertes regionális koordinátorral
 • a TÁMOP-3.1.1 keretében üzemeltetett fejlesztés-nyomonkövető felület számára az Educatio Nonprofit Kft. által meghatározott adatszolgáltatás nyújtása
 • együttműködés a többi nyertes pályázóval a párhuzamos fejlesztések elkerülése és az egyenetlen szakmai színvonal kiküszöbölése érdekében
 • valamennyi Kedvezményezett bevonásával legalább egy szakmai disszeminációs műhelykonferencia szervezése saját, a projekt révén létrehozott laboratóriumban és a konferencia dokumentációjának a megvalósító középiskola honlapján való elhelyezése