A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítése


Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét meghatározó szabályzata szerint a közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. A közérdekű adat igényléséről feljegyzést kell készíteni, amelyért a jegyző titkára felel.

Szóbeli igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha az igényelt adat a www.szekszard.hu honlapon már közzétételre került vagy az alkalmazott jogszabályra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető és az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő.

Az elektronikus formában történő igénylést postmaster@szekszard.hu e-mail címre kell elküldeni.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt írásban, az erre rendszeresített nyomtatvány – igénybejelentő lap – kitöltésével, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve lehet benyújtani. Az igénybejelentő lap Szekszárd Megyei Jogú Város honlapjáról letölthető.

A közérdekű adat szolgáltatását a Hivatal igazgatóságainak kijelölt köztisztviselői végzik. (a továbbiakban: adatfelelősök)

Az igényeket 5 napon belül meg kell vizsgálni. Amennyiben az adatfelelős a közölt adatok alapján nem tud eleget tenni a megkeresésnek, fel kell vennie a kapcsolatot az igénylővel a még szükséges adatok megismerése végett.

Az igénynek a tudomásra jutástól számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül kell eleget tennie annak az adatfelelősnek, aki az igényelt közérdekű adatot kezeli.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A fénymásolat elkészítése annak a szervezeti egységnek a feladata, amelynél az igénylést leadták. A digitális másolat elkészítése a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóság Informatikai Osztályának a feladata.

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.

A másolat készítése díjköteles. A költségtérítés mértéke a következő:

Önköltség Papír költsége Összesen
A 4-es oldal másolása 30 Ft 5 Ft 35 Ft + ÁFA azaz bruttó 42 Ft/db
A 3-as oldal másolása 60 Ft 10 Ft 70 Ft + ÁFA azaz bruttó 84 Ft/db
CD-re írás     Bruttó 500 Ft/db

 

A fizetendő díjról a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóság számlát állít ki.

Amennyiben az adatigénylő a másolatot személyesen veszi át, a felmerülő költségeket befizetheti a Hivatal pénztárában. A postai úton történő adatszolgáltatás esetében a számlához mellékelt átutalási megbízással teljesíthető a fizetési kötelezettség.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.

Ha a közérdekű adatra vonatkozó igényt határidőn belül nem teljesítik vagy megtagadják, az igénylő bírósághoz fordulhat. Ezen jogáról az igénylőt tájékoztatni kell a válaszban.

A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát a Hivatal köteles bizonyítani.

A pert a megtagadás közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén az igény bejelentésétől számított 15 nap eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül az ellen a szerv ellen kell megindítani, amely a kért felvilágosítást megtagadta.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. Ez esetben a közlést haladéktalanul teljesíteni kell.

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap letöltése: