Családok átmeneti otthona

Elérhetőségeink:

CÍM: 7100 SZEKSZÁRD, CSATÁRI U. 70/B.
TEL: 74/414-334
E-mail: szdhszkcsao(kukac)@gmail.com

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humánszolgáltató Központ szakmailag önálló gyermekjóléti részintézményeként, 2001. január 1-jei hatállyal létrehozta a Családok Átmeneti Otthonát, a 7100 Szekszárd, Csatári u. 70/b. szám alatt.

Az intézmény fenntartója: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humánszolgáltató Központja.

Tevékenységét: az 1997. évi XXXI. törvény 51.§-a, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 67-73.§-ai, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2001. (XII. 21.) rendelete alapján, valamint a Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint látja el.

Férőhelyek száma: 20 fő (gyermekekkel együtt)

A Családok Átmeneti Otthona (továbbiakban CSÁO) feladatai:

A CSÁO folyamatos munkarend szerint működő átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, amely a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja az átmenetileg otthontalanná vált szülő és gyermeke számára a lakhatást, amennyiben elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított és emiatt a gyermeke(ke)t el kellene választani szülőjétől. Befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét.

A CSÁO a szülő kérelmére biztosítja gyermekével az együttes lakhatást, valamint a szükség szerinti további ellátást.

A felnőtt és gyermek együttes ellátása során biztosítjuk az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadjuk otthontalanná vált szüleit. Segítséget nyújtunk a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez, biztosítjuk a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást, közreműködünk - a család-és gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

Az Otthon működtetésének általános célja tehát az otthontalanná vált gyermekek és családjaik veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a gyermek saját családjában történő nevelkedésének támogatása.

További cél, az otthontalanság megszüntetése a családi konfliktus felszámolásával, kezelésével, illetve e lehetőség hiányában új otthon felkutatása (albérleti lehetőség, a család anyagi kondícióihoz mérten állami/helyi önkormányzati támogatással házvásárlás), a szülőnek és gyermekének/gyermekeinek szükség esetén pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása. A szolgáltatásunk további célja, hogy megfelelő szakmai segítségnyújtással a gyermekek érdekeit, alapvető jogait szem előtt tartva megszűnjenek az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok.

Az intézményben dolgozók a Szociális Munka Etikai Kódexében leírtak betartásával végzik munkájukat.

Az intézmény rendjét, a bentlakók jogait és kötelességeit, az érdekképviseleti fórum működését a Házirend szabályozza.

Elhelyezési feltételek:

A szülő és gyermeke számára az együttes lakhatást külön lakószobában biztosítjuk. A családok befogadására 7 lakószoba áll rendelkezésünkre. Az elhelyezésért térítési díjat kell fizetni.

Az elhelyezés feltétele, az intézményi jogviszonnyal együtt járó jogok és kötelességek tudomásul vétele, együttműködő attitűd a kliensek részéről, valamint negatív tüdőszűrő és bőrgyógyászati eredmény.

Az elhelyezést követően, a jogszabálynak megfelelően, az igénybevevő családdal írásbeli megállapodást kötünk.

Szolgáltatásaink:

  • Az Otthon lakóinak életvitelszerű tartózkodást (hideg-melegvíz szolgáltatás, mosási-, főzési lehetőség, szükség esetén textíliával való ellátás),
  • szociális és mentálhigiénés gondozást,
  • jogi- és pszichológiai tanácsadást,
  • fejlesztőpedagógiai foglalkozást

biztosítunk.

A családok támogatása során a szociális munka - krízisintervenció, családsegítés, családgondozás, a mentálhigiénés segítség -, ventilláció biztosítása, információ nyújtás és a tanácsadás módszereivel dolgozunk.

A CSÁO-ba történő befogadás:

A kérelmező családokkal történő kapcsolatfelvétel és az adatok felvétele a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál történik. A befogadás engedélyezését a Humánszolgáltató Központ igazgatója adja ki, a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat által készített ajánlás alapján.

Az átmeneti befogadás maximális ideje: 12 hónap, mely indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

A Családok Átmeneti Otthonának szolgáltatásait elsősorban Szekszárdról, valamint a Szekszárd Járás területéről érkező családok vehetik igénybe, azonban szabad férőhely esetében az intézmény az egész ország területéről fogad családokat.

A Családok Átmeneti Otthona dolgozói folyamatos megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak, így a nap 24 órájában szakképzett munkatárs segíti a bentlakó családok életét

A Családok Átmeneti Otthonának munkatársai:

  •  1 fő szakmai vezető
  •  2 fő családgondozó
  •  3 fő szakgondozó

Melléklet: