Hirdetmény a Társadalmi egyeztetésről 2020.09.

2020.09.21
H I R D E T M É N Y
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet  32. §-a az alábbiakról rendelkezik:
 
„32.  § (1) A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.
(2) A rendelet-tervezetet hirdetmény formájában az önkormányzat honlapján közzé kell tenni úgy, hogy a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő, de legalább három nap álljon rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik kifejtésére.
(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem kapcsolódik a rendelet-tervezet tárgyához, vagy név nélkül érkezett.
(4) A beérkezett véleményeknek és a véleményezők nevének, e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig történik. Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba a véleményeket és a véleményezők nevét, e-mail címét legkésőbb a vélemény beérkezését követő három hónapon belül törölni kell. A (2) bekezdés szerinti hirdetményben erről és az egyéb adatvédelmi előírásokról az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell.
(5) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
(6) A rendelet-tervezet előkészítője mérlegeli a beérkezett véleményeket és azok értékelését az előterjesztésbe beépítve terjeszti az illetékes szakbizottság, valamint a közgyűlés elé.
(7) A beérkezett és feldolgozott véleményről, annak figyelembe vételéről, mellőzéséről vagy elutasításáról a véleményt adót az általa megjelölt e-mail címen a közgyűlés döntését követő öt munkanapon belül értesíteni kell.
(8) Nem kell véleményezésre bocsátani:
a) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
b) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló,
c) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló,
d) a helyi adókról szóló,
e) a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos kérdésekről szóló,
f) a rendkívüli közgyűlési ülés napirendjén szereplő
rendelet-tervezeteket.”
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. szeptember 24-i ülésén tárgyalja:
 
 
1.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
 
2.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor
 
3.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztés: dr. Göttlinger István aljegyző
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor
 
 
 
szóló előterjesztéseket. Az előterjesztéssekkel kapcsolatos véleményeket az alábbi e-mail címre tudják eljuttatni: rendelet@szekszard.hu. A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulásról az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett ahhoz hozzájárul. A véleményező önkéntesen adott véleményének, személyes adatainak és elektronikus levélcímének kezeléséhez szükséges hozzájárulást - a helyi rendeletben meghatározott módon - megadottnak tekintjük.
 
 
 
Dr. Göttlinger István                             
           aljegyző